دوستان عزيز سلام!
هشتم مارچ روز بين المللي و تجليل از مقام زن را به عموم زنان جهان و بخصوص مادران و خواهران همزبان و هموطن عزيز مان تبريك و تهنيت عرض ميدارم. اميد است كه زنان داغديدهء افغانستان, در سايهء هدايت و نور دين مبين اسلام زندگي خوش و آرامبخش را نصيب گردند. آمين!
اينك سرودهء در رابطه به وطن خدمت شما عزيزان همدل و همزبان تقديم است.
 
 انـيـسِ شـب هجران
 
هـان! اي وطـن كـه دردم و درمـان مـن تـوئی
آرام بـــخـش پــيـكـر بــيـجـــــــان مـن تـوئي
 

زخـم دلـم ز هـجـر تــــو نـاسور گـشـته اسـت
تـسـكـيـن جـان بـي سـرو سـامـان مـن تـوئی
 

هــرگـز بـيـرون ز دل نـشـود مـهـر تــو وطـن
حـب الـوطـن سـر شـتـه بـه ايمان مـن تـوئی
 

كشور مـرا بـه هـجـر خـودش آزمــــون نمود
خـورشيد و مـاه و خانهً  ويـران مـــن تـوئی

 
 
ازسـعـي تـــو شـود سـلـم و صـلـح مـمـلكت
اي هـمـوطـن! انـيـسِ شـب هجران من توئی
 

فـرزنـد ايـن وطـن كـــــــــــه بـود ديـدهً امـيـد
چـشـم امـيـد و كـوكـب رخـشـان مـــن تـوئی
 

نـــازم بـه شـيـردلان خـــداتـرس و پــارسـات
نــخـل امـيـد و سـرو خـــرامـان مــــن تـوئی
 

اي مـاءمـــن عـــزيـز مـــن افـغـانـسـتـان مـن
زيـنـت نـمـاي مـطـلـع ديـــوان مــــــن تـوئی
 

نـــازم بـــه خـــار خــار چـمـن هاي خشك تو
جـــانــم فــدا و ديــــدهً  گـريــان مــــن تـوئی
 

عـــدوان فـسـرد پـيـكــر افـــسـردهً تــــــــــرا
ايـنـك طـبـيـب درد و بــــدرمـــان مـن تـوئی
 

زرغـون پـيام صلح رسان ايـن سخن بگوش
كـــايــن بـهـتـر است، دولت قـرآن من توئي
 
الحاج محمد ابراهيم زرغون
 
لینک
       

 

سلام به دوستان و عزیزان همدل و همزبان!


  هر آنچه خواست خدا بـود عالمانه دهد

دهنـــدهء که بما اشــک و نغمه و تــرانـه  دهــد
به هــرکــه هــر چه سزا دیــد,رایگـانه دهــــد


به کـــــــوه وزنـــهء سنگین,بــه آب نـرمش را
ثبــــــــات و عزم متین را , بدیــن بهــانه دهـد


به شــمع که پـرتوِ از نــــــورایـزد است روشن
چنـــین عـزت و منصب, بـــه پــروانه دهـــــد


به آسمــــان بـــلندی,به خـاکســاری چـو زمین
چنــان اوج عــزیـز است,چنــین نشـانه دهـــد


به عرش رتبهء اعلی دهد به فرش پایهء پست
ز روی آنـکه مصلحت و رای حـکمــتانه دهـد


یکی شود چو گدایـــان دهـــــــر در همه عمـر
دیــــــگر چو تخت شهنشاهی را زمــــانه دهد


یکی چنــــان بورزد بـکفر آنکه زندیـــــق است
دیگر بـخواســـت بکعبه , نشـــــان آمرزانه دهد


یکی چـــو صــبــح بود دیده هـــــــای روشن او
دیــگر ز تـنگ نـظری بودنـــش فســــانه دهـد


یـــکی ز بخل و حسد مُــرد آنـــکه من نه چنین
دیگر نخواستـــــه, مهمـان و جــاه و خانه دهد


شنو حدیـــــــث دل و آن نـــــوای مطـــرب را
خـــــدایـــش اجـــرمن و آن نـــی و چغانه دهد


بگـل دهـــدش نگهت و بگِـل دهــــد, جان عزیز  
هـــــر آنچه خواست خــــدا بـــــود عالمانه دهد


نشین به پـــــــای قناعت همچو(زرغــون) شــو
مبـــــاد آنکه ســــــــزای تــو تازیــــانه دهــــــد

 

 

الحاج محمد ابراهیم زرغون

لینک