دوستان گرانقدر و عزيزان همدل و همزبان سلام و سلامتي بر شما باد!
شما را بخوانش و مطالعهء غزل شيوا و رساي شاعرهء بلند پايه و والامقام, راحله جان يار, تحت عنوان (يـزدان مـدد تـو) بجواب شعرگونهء ناچيزم تحت عنوان( راحـله يـاران) دعوت مينمايم. همچنان نثري را كه نثار قدوم اين سرايندهء پروين صفت ساخته ام,از نهاد قلب خونين و مالامال از عشق پدرانه و محبت بي آلايشانه و ارادتمندانه ام سرچشمه گرفته است.

الهي آشنا گردان بمن آن درد مندي را/ که از گلهاي داغ سينه اش بوي تو مي آيد/ ارجمند عزيز راحله يار! با زبان بي زباني، و با قطرات اشک خواستم احساس نيک و محبت هاي بي شايبهً شما را استقبال نموده و بگويم که هزاران رحمت نصيب شما باد. اين روز ها فراق وطن آنقدر دامنگير و زمينگيرم کرده بود که توان و ياراي قلم بدست گرفتن را نداشتم و حوصله شعر گفتن را هم. /کي شعر تر انگيزد خاطر که حزين باشد/ يک نکته از اين معني گفتيم و همين باشد / ولي خوشبختانه که توسط سايت و يا وبلاک بسيار با سليقه و زيبا و رنگين کمان ات به اشعار نغز و زيباي شما که بقول استاد سخن مرحوم رهي معيري ، يک آسمان ستاره و يک کاروان گهر به همراه داشت آشنا شدم. و دلم را شاد کرديد./خانهً دل خانقاه کبرياست/ پادشاه کشور دلها خداست/ يعني شما متيقن باشيد که خدا از شما شاد مي شود. بمن روح بخشيديد و جان هم، چون خدواند عزوجل(ج) فرموده(اينک سمع ودعا) ( من شنونده دعا هستم) اين حقيقت مسلم و مبرهن است. بدعاي شما و دوستان مهربان وقدر دان که بر من منت گذاشتيد، بخدا من صحت شدم. و اين شعر گونه و نصر نمونه را به قلم خود نوشتم.

  راحـله يـاران
اي يـــار سـفـر کـرده چــو يـــزدان مــددِ تـو
 اي راحـلــه يـــار! قــوت ِ ايــمــان مــددِ تــو

شـعــر تــو بـًود مـشـق ِ طـراوت بـدل و جـان
 اي نــور نــظــر مـصـحـف قــرآن مــددِ تــو
آهــيــســت جــگر ســوز و نــواي مـلکـوتي
 در روز حـــشــر آهِ يــتـيمــان مــــددِ تـــــــو
 نهِ شـيـخ ام و نهِ مـفـتـي و نه زُهـــد ريـاکار
 اشـکــم چو بُـــود بـدرقه اي جــــان مـددِ تـو
آن دوست ز دل خواست شـفـاي تو و مـن را
آن درس دعــاي مـطلـق پـيـمـان مــــــددِ تــو
عــشـق اسـت تــرا مـنـبـع الـهـــــامِِ خــداوند
 بــا نــــــورِ يـقـيـن نــورِ فــراوان مــددِ تـــو
 گـر جـلـوهء انـوار خـدا در دل و جان است
 شـيـنـد سـخـنـت بـر دل و جـانـان مـــددِ تـــو
 زرغـون نـکـنـد مـدح و ثـنـا جـز ربِ عـالــم
 لـــيـکــن بــدعـا ربِ ضعـيفـــان مــــددِ تــــو

 الحاج محمد ابراهيم زرغون

هزاران درود و سلام به شاعر عاليقدر و ارجمند الحاج محمد ابراهيم زرغون!
از بارگاه آفريدگار صحت كامل براي تان آرزو ميكنم.
خواستم باري ديگر از ذره نوازي تان اظهار سپاس و شكران نمايم.
شعري زيباي تان مرا واداشت تا شعرگونهء بنويسم و به دست بوسي تان بفرستم تا باشد به زبان شعر به تحفهء گرانبهاي شما ( راحـله يـاران) ارج گذاشته باشم.

       يزدان مدد تو


رنــجـــور فــراقــي,گــل درمـان مـــددِ تـــو
يـــار تــو خــدا گـــردد و قـــرآن مـــددِ تـــو
جــانـت بـه ســلامت طـلبم عـمر تـــو جاويد
دسـتـم بــه دعـا زلــف پــریـشــان مـــددِ تـــو
آوازِ مــنِ خـسـتـه چـــو افـتـاد پـسـنــــــدت
سـوزِ نـيِ بــشـكـسـتـهء هجـران مـــــددِ تـــو
دل سـوخــتـه, آتـشـزده در دشت جــنـــونم
دودِ دل مــن, شــامِ غـريـبــــان مـــــددِ تــــو
يــاد از مــن ســرگـشـتـه نـمودي ز رهِ لطـف
لطف و كـــرم و رحــمتِ يــــزدان مـــددِ تـــو
خـورشـيـد صـفـت در دل و در ديده نـشـستي
ذكريـسيـت در اين حـلقـه ی يـاران مـــددِ تـــو
شـــــوری كـه بـدل كــرده بــپـا ذوق كـــلامــت
اشــكــي كــــه چـكـيـدم بـه گـريـبـان مــددِ تـو

  راحله يار 
               

لینک
       

دوستان گرانقدر و عزيزان همدل سلام و سلامتي بر شما باد!
مدتي شد كه نسبت مشاكل تخنيكي و انترنيتي, دو قطعه شعر گونه ها از صفحهء سايت كم طالع ما,همراه با پيام هاي مرواريد گون و محبت آميز شما,محو و پاك شده است. اينك آن دو غزل را مكرراً به شرف مطالعهء شما عزيزان تقديم ميدارم.

بـــهـار غــربـت
آمـــد بـهـار و بـلـبـل، گـــــــل پـيـرهـن دريــــــــــــده
دامـــــــــــن كـشـان بــر آيـــد سـبـزِ چــمــن رســــيده
شــمـع و شـراب و مــسـتـي، فـــصـلِ نـشـاطِ هـستي
پــــروانه چـــون بـسـوزد آنـــــدم بــــه تــــن رسـيـده
اشـكـم چـو خـون فشان است سوي وطن روان است
كـــز شــوق ديـــــــــدن دوسـت، اشـكِ روان چــكـيـده
شــيـنـد بــگـردِ هـــــــر گـــل، آن انــدلـيـب صــــحـرا
شــــد پـــر شـكـسـتـه مـــــرغ ام  بــر آشـيـان خـزيـده
"مـــائـيـم و مـوج سـودا، شـب تـا بــــــروز تــنـهــا "
عـشـق وطــن بــــــه جـــــــانـم بـر قـلـب مـــن تـنـيده
يــــــارب ز كــــي بـنـالـم آن را كـــه چـــرخ گـــردون
غـــربـت نـصـيـب مــا كــرد رنـجـي كــــه كـس نـديـده
بـــي نــــام و بـــي نـشـانــم، آزردهً زمـــــــــــــــان ام
فـــريــــاد چـــون اسـيـري گــــــــوش جـهـان شـنـيده؟
نــــــوروز بـهـار اسـت، گــــل هـــــاي ايـــن ديــاران
بـــــوي نـــدارد هــرگــز، گـــل هـــاي رنــگ پـــريــده
(زرغــون) شـود چـمن زار، خارو خـس اش بـچـيـنـند
تـــا كــي در انــتـظـارش، چـــون قـــامــتم خــــــمـيـده

مزار لاله زار

از ما رسان پيامي آن شاه اوليــــــــــــــــــا را
غم ميكند فزوني هجرت بسوخـــــــــــــت ما را
من طالب خدايم, در ذكــــــــــــــــر او فنـــــــايم
يــــــــــــــارب تفـــقدي كن بر درگهت گـــــدا را
نعت و دردِ وافــــر, حمـــــــــد و صـــلات گويم
شافــــــــــــــــــعي روز محشر سلطان انبياء را
(آنها كه حق شناس اند از قيد تـــن خلاص اند
دايم در اقـــــتباس اند انـــــــــوار مصطفي را)
نـــــــــــــوروز ژنده بالا بر تخت شاه شــــــــنيد
در خواب دوش ديدم عـــــلــــي مرتـــــــضي را
من اهل شيـــعه نيستم لـــــــــيــــــكن ارادتم بين
خـــــــــــــــاك درش كشيدم بر چشم سرمه سارا
اخلاص من چنان است بر خندان حيــــــــــــــدر
پُرخون نمود حسين اش آن دشـــــــــت كربلا را
در العطش بسوزيم يك جـــــــــرعه زان مي ناب
ساقي حوض كــــــــــــــــوثر نوشيد بمن خدا را
آسايشي نـــــــــداريم در روزگـــــــــار غـــــربت
هرگز وطن نبـــــاشد اينجــــــا مقــــام مــــــا را
اي شــــــــاه خوبرويان عرضــم قبول بـــفرما
لطفي بكن كــه بينم ديــــــــــــــدار آشنــــــــا را
نوروز نوبهاران گل هـــــــاي لالـــــــــه رويــد
گلگون كنيد عزيزان رنگين مـــــــزار مــــــا را
خوش گفت حافظِ دهر (زرغون) شنو ز غيبش
(دل ميرود ز دستم صاحـــبدلان خــــــــدا را )

الحاج محمد ابراهيم زرغون

لینک