عيــــد سعيـــــد اضحي را از صميم قلــب به شما دوستــان عـزيز و هموطنـان گرانقدر وعموم مسلمـانـان تبريك و تهنيــت عـرض مينمـايم!

عـــيد است دلم بهر وطن ميسوزد
در سوز و نواي خويشتن ميسوزد
در غربت و تنهائي و هجران آتش
در ناز و هواي سيم و تن ميسوزم

عــيد اســت دلم نغمه سرائي دارد
شــوق چـمــن و ديده گشائي دارد
تـــنهـايم و آواره و اين عيد سعيد
صــبرم به ثـــمر جلوه نمائي دارد

 

شـب عيد است جان مــن بـرايــت هديه هــا اينــجا

شـب عيد است جان مــن بـرايــت هديه هــا اينــجا
بيــا از خــون ما كـــن دست و پاي خود حـنا اينجا

بــه قربانــي اگر بــردند اســـماعيل و مــن قـــربان
به چشمانم نهيد ســـرمه كه چشمان است حيا اينجا

بدور كعبه چـون گــردي حـريم كعــبه خــواهــي شد
حقــيقــــت جســتجو ميكــن درون دل خـــدا اينـــجا

به شيطان سنگ خواهي زد به نفس خود بزن ايـدل
لعيـــن بــر كبر خـــود لعنت بـكن چون كبريا اينــجا

گـــرت گنج و صفا خواهي بشوئيد چهره از ايمــان
طهيــرو پـــاك و نـــوراني بجوئيـــد از صفا اينــجا

تو گر خـــواهي شِفـــاي جمله بيـــماران در عـــالم
شـــفا اينــجا رضــا اينجا خـدا ايــــنجا دوا اينــجا

باين دل خانه كرده چون بنـا كـــرده بدســــت خــود
جـــنيدو بـــايـزيد اينــجا  عــــلاج و دار ما ايـــنجا

باشـك چشـم و خـون دل نويسم اين غزل (زرغون)
خدا بــخشد صـــحت شمــس مرا از صـد بـلا اينجا

الحـاج مُـحـمـد ابـراهـيـم زرغـون

لینک
       

دوستان همدل و همزبانانم و آن عده عزيزان كه با نامه هاي  پرمحبت شان بر من منت گذاشته اند  سلامِ  و سعادت باد گفته و تازه ترين غزل گونه ام را خدمت تان تقديم ميدارم.

آرزو

مُـــرديم زيــــر ســايــه ً ديــــوار آرزو
نـامـد بــدســــت پـــرتو انــــــوار آرزو

يك عمر بوده ايم در آن بند سيــم و زر
ايــن اســـت هـــواي ديده ً بيـدار آرزو

آنـرا كــه جـز هوس پي خود ميكشاندم
رازي بُــــــــــود ز پــرده ً پــنــدار آرزو

گر ميـرود زدسـت اميـدم دريـغ نيـــست
كـــام دلــي نـگشــت امــيــــــدوار آرزو

وسعت اگر دهيد هوس و آرزوي خويش
جز اشك و حسرت است به كـردار آرزو

رفـتنـد عـاشقـان ِ هوس در مغــاك حرص
هــرگــز نـخـورده انـد ز مـــي پـــار آرزو

دارم فــقــط امـيــد بـه آن ذات بـي مــثال
تــا حــك نـمـوده مُـهـر بـه جبين كار آرزو

از روزن خــيـال بـه بن بست چــون رسيم
(زرغون) مــده ز كــف ســـرو افسار آرزو

الحاج محمد ابراهيم زرغون

لینک