هــوالــحــق 

      

 بهار انتظار
هنگامه ً پائـيــــزي ســويـم چـــو بهار آمـــد
آن ســرو سـهـي بـالا آغـــوش و كـنـار آمـد

 

خشكيده بـــود اندامـــم از جـــور خــزان درد    
سوخت خرمن هـستـي ام هنــگام نـزار آمـد

 

هرچند بودم مايويس از ديـــــدن فصـــل گـل   
زين صبر و شكيبائي خوشبـختي به بـار آمـد

 

عـقـل است كـليد كـل ، افـتـاده عنان در ضـل  
بوسـتان و جمـال ِ گـل، خـشكـيـده و زار آمد


 
سنبل چــو گـل و ريحان، هم لالهً دشـت سـوزان   
از بـس كـه سـتم كـردند، بر ديـده چو خار آمـد

 

دهقان چو بُـدست غمگين، چوپان همه آواره 
بـز هـا چـو بـريش خود مشغول شده نـار آمـد

 

فرهنگ چمن زاران ، برديده چو آتش سوخت 
از صـيقـل سنــگ اكــنـون اخبــار شــرار آمـد


 
صلح و سلم ايـن بـاغ بـردشت جـهـولان بــود   
ممنون و سپاس حق، خضرش چـو سـوار آمـد

 

آنـگـونـه كــــــه مـژگـانـم ريخـتنـد در انتـظـار  
 رخــشـنـده و بينـا شـد چـشمـان چـو يـار آمـد

 

امــروز نـسـيــم عـشـق، بـــا بــوي دلاويـــزي   
عطـري بـه مشـمـامــم كـرد جـنــت بــديــار آمد

 

سـوسـن كه مهاجر بود، ريـحان و گـل و لالـه    
بـا ديــدن بــاغ و راغ يـك يـك بـه شــمـار آمـد

 

افسوس كه ناي عشق در جان غــزل مــرده   
خون گـريه كـنـد ايـن دل عاشـق به مــزار آمـد

 

چون دست بدست هم يك مشت شويم ايندم   
احـيـا شـود مـيـهـن زرغـون چــو بـهـار آمـد

 

 

  وحــــــدت گـــــل

كــنـون بـهـار شـده مـن تـرانـه مــي خــوانـــم 
ز بـهـر ميـهـن خـود عـاشـقـانـه مـي خــوانــم

 

وطـن كه زاد گـهـي جـسـم و جـان مــن بــوده
مــحـبـت اش بـدلــم بــاورانـــه مــي خــوانــم

 

نواي مـطـرب و ساقيـست رمـز فـصـل بـهــار
حـديـث وحـدت گـل مـطـربـانـــه مـي خـوانـــم

 

وطــن بـراي تو خوانـم ز سـوز و رنـج فــراق
نـواي هـجــــر تــرا مــن شبـانـه مـي خـوانـــم

 

نــه نــاله و نـه ســرودم بــود ز بهـر كـســـان
 سـرود بـي كـسي ام بـي كـسـانـه مــي خـوانـم  

 

بــيـــــاد بـرزن و كــوه تـو مـيشــوم دلــخــون
رمـيـده خـواب ز چـشـم آهـوانـه مـي خـوانــم

 

دلـــم سپـيـد بَــود مـثـل مـــــوي ســر بــســرم
ز عـشــق مـادر مـيـهـن دوگــانـه مـي خـوانـم

 

ز بـس غـزل بـدلـم مـرد و جــان بــه لـب آمــد
غــــم فــراق وطـــن دلـبـرانــه مـي خـــوانـــم

 

دلــم بـــخـــون تــپـيـد بــهـر صـــلـح و آزادي
ز قـيـد و بـنــد اسـارت رهــانـــه مـي خـوانـم

 

وطـن كه مـردمـك چـشـم تـوسـت (زرغــون)
رسَـم بــــه ميهـن خـود جـاودانــه مي خوانــم

لینک
       

دوستان همدل و همزبانانم را سلامِ  مملو از ارادت و اخلاص تقديم باد!

 مـژده ً ديـدار

دريــغ و درد كه جانم به لـب رسيد بـيـا
ز بـــار هجــرت و غم قامتم خـميد بـيـا

 

دلـم ز غـصه بـدرد آمد و تپـيد بـه خون
و جـز نواي غــم انگيـز درد شـنيد بـيـا

 

ز انتظـار تو مژگان تكيـد و چـشم فـسرد
و خون سرشك، ز چشمان من چكيد بـيا

 

تمام شب بخدا اشك و خون ِ دل خوردم
كنـون سحر چو دامن كشان رسيد بــيـا

 

ز قتل و غارت و جنگ و ستيز منـفعـلم
پـيـام صلح و تـربناك سـرود دهــيد بيـا

 

ز بس كه فـرقت و هجران نا اميدم كــرد
دگــر مــخواه ازيــن بيـش نـاامـيد بــيــا

 

چنان بدرد جـدائي اسير و خـوار شـديـم
پـــرنـــدگان مـهـاجر چــو بـاز پريـد بـيـا

 

بــه جلوهً نـگــشودي دل ِ خــراب مـــرا
كنـون كه نـوبت عمــرم به سر رسيد بيا

 

بـگـور بي كــس و آواره ام نظـر افگـن
كـنون كه سبز شـدو لالـه ها دمــيد بـيــا

 

خـدا دهــد بـتو (زرغـون) مـژده ً ديــدار
هـواي دلكش ميـهن دهـد نــويــد بــيـــا

الحاج محمد ابراهيم زرغون

لینک