دوستان عزيز و همدل و همزبان را سلام و سلامتي بردوام نثار باد!
سروده ي ذيل در رثاي احمد شاه مسعود سپــــه ســــالار و قهرمان ملي افغانستان سروده شده.

 مرحوم مسعود سر تسليم به آستان اجانب و هيچ خود پرستي فرود نياورده جز به پيشگاه الهي سجده كنان زاري و تولي نموده  سينه ي مردانه را سپر دشمنان داخلي و خارجي وطن ساخته و رستمانه از ناموس وطن و تماميت ارضي كشور و ملت سرافراز افغانستان كه طول چندين سده ها از خود قهرماني ها نشان داد مدافعه نموده است.

چشمان ملت كورنخواهد بود و چشمان تاريخ هيچگاه بي نور و كم بين نخواهد بود و فراموش نخواهد كرد  كه مرحوم احمد شاه مسعود ايثارگر و فداكار وطن و نواميس ملي كشور بخون خفته ي افغانستان كه مانند اجداد دلير فاتحانه وارث آن مردان جانباز تاريخ استقامت كرده است.

مســـــعود از جهان رفــت ، فاتــــح و قهرمان رفـــت
سر را فداي دين كرد ، با دين و بـــا ايـــمان رفـــــــت

خــلــد برين مقــامش ايـــــزد دهـــــــد به نامــــــــــش
جنت سراي او باد ، با نـــام و بانـــشـــان رفـــــــــت

در عزم خود متين بود ، صدق و صفايش اين بــــــود
ســـــــر افسر امين بود ، سرخرو به نزد آن رفـــــــت

گـــلگون كـــفـــن قــبايـــش ، قـــرآن رهــنمــايــــــش
حمد خدا ثـنــايش ، چـــون حـــمد بر زبـــان رفـــــــت

مســــعود فــــاتــح دهـــر ، قـــرآن بخــوانــد از بـــــر
در رزم و پــايــمردي ، رســـتم چــو پـــهلـوان رفــــت

شــيــران بســـي شمــارند ، صف صف كشان گمارنــــد
ليكم فـــسوس بادا ، سردار پنــجــــــشـــيران رفــــــــت

آسايـــشــي نــداشت يـــكـــدم ، از بــهر كشور خـــــود
صد داغ آرزو داشــــت چون لالــــه در نــهان رفــــــت

عـــمري بـــه خاكــــساري ، دافـــع ايــن وطـــن بــود
پـــيمــود راه وحــــدت،  در ســـلك ســالكــــان رفـــت

تــــــاريخ نـــــــام او را زريــــن به خــــط گــلگــــون
بــــنوشـــــت بر ســـريـــري ، ســــــالار مردمان رفت

وصفش كند خلــــيلي در برگـــــزيده هــــــاي خونيــن
شــــاعر نبـــــود امـــا ، ســــلطــــان شاعران رفـــت

خـونين بَـــــود دل مـــن ، در ســــوگ و مــــــــاتم او
در سِلــك صــالحين بـــــاد شـــــهيد از ميـــان رفــــت

عــــزم و عنـــان كـــشـــور ، بر دست غيـــر فــتـــاده
وحــــدت كـــنيد سپــــه را ســــالار از مــــيان رفـــت

زيري لحــاف مــــردن مـــــن از خــــدا نخــــــواهــــم
چــون مرگ اين جـــوانمرد ، راه مجاهـــــدان رفـــت


فـــخـــرم بَود (زرغــــون) بر كارنامه هــاي اين مـــرد
صلح و صــفا شعـــارش ، چون تـــير از كمـــان رفت

  الحاج محمد ابراهيم زرغون

لینک