بنام خداي رب العزت(ج)

( هــوالـشـافـي)

       يـــــــارب تو شفا بخش 

تو شـمـس مرا زين غم و اندوه رها بخش         يــارب تو شفا بخش
آنكس كه مريض است خدايا تو دوا بخش        يــارب تو شفا بخش

 

مـن خسته و بيزارم ازين درد و طـبـيـبـان      اي خــــالـق يـــــزدان
هـر كــس ز غـم و درد جـفـا ديد وفا بخش      يـــارب تـــو شفا بخش

 

دانم كه مرا سخت تو آزمون كني زين رنج       درد تــــو هـمـــه گـنــج
از لـطـف و كـرم بـر من درويش غنا بخش       يـــــارب تو شفا بخش

 

خـاطـر چو شده زين تب و تاب گرچه مكدر       هـــستي چـــو تو داور
آئـيـنـه ً ذات تـو صـفـا اسـت صـفـا بـخـش        يـــــارب تو شفا بخش

 

اعـجـاز ز دسـت تـو بـُـود گــرچـه مـسـيـحا     مـشـهـــور بــه دنـيـا
دسـتــم بـدعـا مـعـجــزه ً را تـو بـمـا بـخـش        يارب تو شـفـا بـخش

 

خواهي تو اگر زنـده كني كن فيكون اسـت     آن مرده كه چون است
چون است امـيـد آنكه تو از غیب عطا بخـش     يـارب تـو شـفـا بـخـش

 

مــن شـرم كـنـم از گـنـه و بـــار خـطـا هــا      بــخــــشا تـو الهـا
هر بـنده كه آرد به تو چون روي خطا بخش       يـارب تو شفا بـخش

 

آرم چو شـفـيـع حضرت سـلطـان شـفاعـت(ص)     هــستم بـه او اُمـت
  مشهود توئي زين غم ِ سوزان تو رضا بخش        يـارب تــو شفا بخش

 

مـعـلـول شـده مـغــز و طـبـيـبـان هـمـه عاجز     تـو مــنـجـي و مـعـجـز
صـبـري كـه بـايـوب بــدادي تـو بـمـا بـخــش       يــارب تــو شــفـا بخش

 

مـن بـي كـس و هـم بي وطنم در شب هجران   ايـن درد دو چــنــدان
( هر كس كه مريض ِ وطن ماست دوا بخش)      يـارب تـو شفا بخش

 

اشـكـم چـو بـدرگـاه تـو هم بـدرقه سـاز است      هــرگـاه كـه نماز است
 گوید بـتــو زرغــون چنان حـمـد و ثـنا بخش       يــارب تــو شفا بخش

                الحاج محمد ابراهيم زرغون

لینک
       

                                                      اي مظهر جلوه ً خدائي  

اي نـــــو گـــل بـــاغ آشــنــائـــي                     اي راحت جــان  کيميائي

 

عــشــقــت ســبـب مـقــام مـن شد                 پـا نـه قـدمــــي بـه چـشـم مـائـی

 

از مـــن تـــو چـــرا كـنـاره كــردي                سـوخــتـم چـو بـه بـسـتـر جدائی

 

يــكــبــار نـظــري بـه حال مـن كـن               اي مــظـهــر جــلــوه ً خـــدائـــی

 

نــــور تــو بــديـده و بـــدل جـــــان                چـشـمـم شـده كـور و نـابـيـنـائـی

 

آئــيــنــه ً دل صـــفـــا ز رويـــــت                 گــــرديـــد مـــكــدر ار نــيــائــی

 

عــشقـت ز جـفــا بـــمــن خـبـر داد                خــوبــان چـــو نـكــرد بــيـوفـائـی

 

نـــاصــح اگــرم دهـي چــو پـنـــدي                هـرگـز نـكــنــد اثـــر بـــه جـــائـی

 

بـــيـهـوده مـگـو تـو پـنـد و انــدرز                عـشـق اسـت نـه مـحـبـتـم ريـائـي

 

رو كـــن بــخــدا دهــــد بــتــو بـــاز                آن نـــــو گـــل بـــاغ آشــنـــائـــی

 

زرغون تو كجا و اين چه حال است

ســـوزد دل مـن بــه بــيــنـــوائــي

    الحاج محمد ابراهيم زرغون

 

 

لینک