بـنــام خــداي رب الجليل (ج)

   

ذكـر تـو و نـام تـــو 

 

سـرشـار مـي عـشـقـت سـرگـشـته چنين بادا

جان بر لب و ديدارت دل نوش و قـرين بادا

 

آن مــشـك دلاويـزات مــمـزوج تـنـم گـشـتـه

نــوشـم ز مـي كـوثـر، بـهـشــت بـريـن بـادا

 

(  بر كشور جان شاهـي ز انـدوه دل آگـاهـی

شادش چو ميخواهي غمگين تر از اين بادا  )

 

چـون تـو ز وفـا گفتي در من نه گمان باشـد

آن نـور يـقـيـن بـاشـد در عـيـن يـقـيـن بــادا

 

ايـن مـردمـك چـشـمـم جـاي قـدمـت گـرديـــد

بـاز آو خــرامـي كـن جـاي تـو هـمـيـن بــادا

 

مـن عـاشـق روي تـو از عـشـق نـه پرهيـزم

مـن مـحـو جـمـال آن رخـسـار و جـبـيـن بادا

 

هـركـه ز مـي اخـلاص جـامـي و قـدح گـيـرد

مـن مـسـت مـي جـامـت در روز پـسـين بـادا

 

مـن بـسـتـه ً دام تـو زرغـــون بـه قـوام تــو

ذكـر تـو و نـام تـــو در قــلـب حــزيــن بــادا

 

الحاج محمد ابراهيم زرغون

 

لینک
       

                     بنام خداوند گردان سپهر       فروزندهً مشعلِ ماه و مهر

دوستان همدل و همزبان را سلام و سلامتي نصيب باد!
صدمين سالروز ملك الشعراً، محقق و دانشمند فرهيخته و شاهنشاه شعر مقاومت در منطقه و افغانستان عزيز، مرحوم شادروان و زنده ياد استاد خليل الله خليلي را به عموم فرهنگيان، اديبان و شاعران تهنيت عرض نموده، در اين ايام سالروز فاجعه بار هفت ثور و اميد بخش هشت ثور، مخمسي را برغزل شادروان استاد خليلي پيشكش حضور شما عزيزان مينمايم. بقول شاعر عاليقدر معاصر ، محقق و دانشمند بزرگ جناب دوكتور اسدالله حبيب:- استاد خليلي مرحوم از بلند جايگاه هاي بود كه اشعار استاد سه ستون داشت. يكي ستون مردم ، دوم خدا و سوم وطن ، تمام اشعار استاد خليلي بدور همين سه محور گردش ميكرد.
شعر استاد نه تنها از نگاه موضوع برازنده بود بلكه از نگاه لفظ خيلي هم برجسته بود، ما نظير استاد خليلي  را با تاًسف كه تا امروز نداريم، يك قريحه ً خدادادي بود هم در قصايد خراساني، در غزل و هم در رباعي استاد بسيار پيشتاز و پيشگام بودند كه روح شان شـــاد باد.

                               
      مخمس بر غزل مرحوم استاد خليلی


هـجـران و آتـش و خـون رسـم ِ جـهـان بـيـان كـو    
غــربـت نـصـــيــب مـا شـد باـلش پــرنــيـان كـــو
صد شكـوه دارد ايـن دل اي دوسـت تـرجـمـان كو   
مـرغـي شكـســتــه بــالـم راهــي بـآســمــان كـــو
در روز بــيــكــسـي هــا يــاران مــهـربـــان كــو

   غم كرده است فـزونـي كي مـيـگـيـرد سـراغـي     
افــسـرده اسـت دل مـن ني غـنچـه ً نه بـــاغـی
   لب تـشنـه ام عـزيـزان ني چـشـمه ني چـراغـي     
گــر بر زمـيـن نـهــم سـر كــو گـوشـه ً فـراغــی
 ور بـــر فـلـك گــريــزم اســــبــاب ونــردبــان كو

   در دشــت بـيـــكـرانــه غـــم بــــاده ًجــنـونـيــم     
يـــارب مـبـاد كـس را در حـسرتـي كـه چـونـيـم
جهـل و عـناد و كـيـنـه بـرجـان خـود فـزونــيـم   
بر خـوان زنـدگـانـي مـهـمـان اشــك و خـونـيـم
كـس نـيســت تـا بـپـرســد احـسـان مـيـزبـان كـو

آن بوسه هـا بـه پـيغـام آن وعـده هـا كه ديـده؟     
نـامـيــد گـشـتـه ايـن دل هـرگــز يـكـي نـديــــده
         گـز حـسـرت دهــانـش اشـــك ِ بــرخ چـكــيـــده         
اين حرف هـاي بـيـجـان اين لـفـظ هـاي مــرده
در شرح عـشــق گـنگـنـد جز اشـك ترجمان كـو

  كــو روزن امــيــدي ، احـوال مـا بـدتـر شـد     
كـو قـاصـدي كه جـانـان از كار مـا خـبر شـد
  دوستان! چـون ديـارم بـار هـا بـخون تـر شد     
هـم روز تـيـره گـرديـد هـم شـام تـيـره تـر شـد
گـمـگــشـته ً زمـــيـــنـيـم انـوار آسـمـان كــو

  چون يـاد روي جـانـان درديـسـت در نهــانـــم     
كـو هـم نـفــس كـه گـويم پـژواك ِ از فــغــانــم
 عـشـق وطن تـنـيـده بـــرمـغــزو اسـتـخـوانــم     
نــيـم شــب اسـت و يـــادش آتـش زده بـجـانـم
قـربــان چــشـــم ســـاقي آتـش نـشان جان كو

    ما هـمـنفـس نـــداريم تـاعــقــده هـا بـــر آريــم       
زرغـــون درد هـجــران بــا يـكــديـگـر گــذاريـم
 افـســوس چـون خـلـيـلي مــا يـاوري نـداريـــم     
در شــهـــر نـاشـنـاســان با هــم درخــت واريـم
 صــد شــكـوه مـانـد در دل تـا ســر كـنـم زبان كو

           الحاج محمد ابراهيم زرغون

لینک