مخمس بر غزل مرحوم مير غياث الدين بدخشي غياثي

ذكـرحق خير و ثـواب اسـت تـو هــم ميـدانـي 

زود گـذر دُور شـباب اسـت تـو هــم ميـدانـي

گـردش چـرخ شـتـاب اسـت تـو هــم ميـدانـي 

قصـر دنـيا چـو حـباب اسـت تـو هــم ميـدانـي

مـثـل كـف بـر سـرآب اسـت تـو هــم ميـدانـي

شب و روز در طلب كام روان است چو مور

همه بر حرص جهان غرقه و در ساحـل دور

نـه شـكـيـبـا نـه قـنـاعـت نه چو هستند صبـور

ز نــزول مَــلـك الـمـوت و ره مـنـزل گــــور

چـشـم ايـن قـوم بخـواب اسـت تو هم ميدانـي 

جمع كرد مال و بر او اهل ضلـَل مسروراند

مـثل قـارون بـآن سعي و عـمـل در گـور اند

گنج مخـفي ست چـو ايـن پند امل مستور اند

زر و سيـمي كه بر او اهل دغل مغرور انـد

جـنبـش مـوج سرآب اسـت تـو هــم ميـدانـي

عـشـق مـجـنون چـو فرهاد به همه عام نشد

هـر كـي دنـبـال هـوس رفـت نـكـو نـام نشد

بـجـز از راه ديــانـت كـسـي بـر بــام نـشـد

تــوســن سرکش گيــتي بــه کسي رام نــشد

عـيـش او پــا بـه ركـاب است تو هم ميداني 

دل خـود يــكـسره بــركــن اگـــر هـوشياري

حـب دنـيـاي دنــي گـرچــه بـــود بـســيـاري

مضمل گشت خجل هر كه بـه شيطان يــاري

نـفـي اغــيـار كــن در مـستــحــق ديــــداري

مـا سـوا كـتـم حـجـاب اسـت تـو هـم ميـداني

خوش به آن كس كه چون حاكـم و دانـا بودن

بـهـر حـق يـك دو نـفس سينه ً خود بگـشودن

بـه عــدالــت نــه ريـا روي خـــدا را ديـــدن

راه حــق بـسـتـن و هــم راه خـطـا پيـمــودن

خـجـلـت روز حـسـاب اسـت تـو هـم ميداني

خواب غفلت چه خطاي يست ترا اي غـافـل

دسـت شيطان گـرفت خـصم خـدا را جاهـل

نـاپــسـند اسـت بـه کـردار خـطا چون باطـل

چـنـد گــردي پـي دنــيـاي دنـي اي عــاقـــل

ترک او کن که ثـواب اسـت  تــو هـم ميداني

عـــزت نـفـــس نـگـهـــدار سـحـر خـيز بپـا

ظــالـم و شـقـي و خـونـخــوار نـــدارد حـيا

جـور و بـيــداد کـنــد بـر سـر مسـکـين چرا

تـا بـکـي ظـلم و ستـم ميـکـني بـر خـلق خـدا

خــانـه" ظلـم خــراب اسـت  تــو هـم ميداني

خـويـــش را بـر در هر فـاسـقـي بدنام مکن

مـســت بـي جــا مــشـو بـاده" در جــام مکن

سـخـن کــذب مــگـو خـجـلــت فـرجـام مکن

جــز ريــاضــت مـطـلب عـشـرت ايـام مکن

لــذت عــيـش عــذاب اسـت  تــو هـم ميداني

گـنـدم ار کـشــت کـني فيض نگيري تو ز جو

هــر چـــه کِـشـتـي در آخـر نـمايـي تـو درو

پيشه کن صبر چو زرغون پي جاهل تو مرو

دل بـه جـيـفـه مــنـه پــنــد غــيـاثــي بـشـنــو

کين هـمه نـقـش بر آب است تـو هم مـيـداني

May 2006

لینک