پیوند دل

دل اگر بشکست پیوندش زنید
باخطوط رشته ها بندش زنید

نیست ممکن صفحه ً آغاز آن
گر بصد افسون و نیرنگش زنید

آهن و سنگی نباشد پاره دل
همچو با لطف سخن رنگش زنید

دل ندارد نسبتی با شیشه ها
خون رود از دل اگر سنگش زنید

انس گیرد ناز جولان بتان
رقص بسمل ساز و آهنگش زنید

(خانه ی دل خانقاه کبریاست)
هوشدار آندم اگر چنگش زنید

گر توانی غنچه کن این پاره دل
نشکنی او را نه زهرخندش زنید

دل بود منزلگه ی نور خدا
حرمت ناموس دل ننگش زنید

صاحب دل صاحب کعبه بود
خوش بود زرغون به دل بندش زنید

لینک