دوستان گرانقدر و عزيزان همدل و همزبان سلام و سلامتي بر شما باد!
شما را بخوانش و مطالعهء غزل شيوا و رساي شاعرهء بلند پايه و والامقام, راحله جان يار, تحت عنوان (يـزدان مـدد تـو) بجواب شعرگونهء ناچيزم تحت عنوان( راحـله يـاران) دعوت مينمايم. همچنان نثري را كه نثار قدوم اين سرايندهء پروين صفت ساخته ام,از نهاد قلب خونين و مالامال از عشق پدرانه و محبت بي آلايشانه و ارادتمندانه ام سرچشمه گرفته است.

الهي آشنا گردان بمن آن درد مندي را/ که از گلهاي داغ سينه اش بوي تو مي آيد/ ارجمند عزيز راحله يار! با زبان بي زباني، و با قطرات اشک خواستم احساس نيک و محبت هاي بي شايبهً شما را استقبال نموده و بگويم که هزاران رحمت نصيب شما باد. اين روز ها فراق وطن آنقدر دامنگير و زمينگيرم کرده بود که توان و ياراي قلم بدست گرفتن را نداشتم و حوصله شعر گفتن را هم. /کي شعر تر انگيزد خاطر که حزين باشد/ يک نکته از اين معني گفتيم و همين باشد / ولي خوشبختانه که توسط سايت و يا وبلاک بسيار با سليقه و زيبا و رنگين کمان ات به اشعار نغز و زيباي شما که بقول استاد سخن مرحوم رهي معيري ، يک آسمان ستاره و يک کاروان گهر به همراه داشت آشنا شدم. و دلم را شاد کرديد./خانهً دل خانقاه کبرياست/ پادشاه کشور دلها خداست/ يعني شما متيقن باشيد که خدا از شما شاد مي شود. بمن روح بخشيديد و جان هم، چون خدواند عزوجل(ج) فرموده(اينک سمع ودعا) ( من شنونده دعا هستم) اين حقيقت مسلم و مبرهن است. بدعاي شما و دوستان مهربان وقدر دان که بر من منت گذاشتيد، بخدا من صحت شدم. و اين شعر گونه و نصر نمونه را به قلم خود نوشتم.

  راحـله يـاران
اي يـــار سـفـر کـرده چــو يـــزدان مــددِ تـو
 اي راحـلــه يـــار! قــوت ِ ايــمــان مــددِ تــو

شـعــر تــو بـًود مـشـق ِ طـراوت بـدل و جـان
 اي نــور نــظــر مـصـحـف قــرآن مــددِ تــو
آهــيــســت جــگر ســوز و نــواي مـلکـوتي
 در روز حـــشــر آهِ يــتـيمــان مــــددِ تـــــــو
 نهِ شـيـخ ام و نهِ مـفـتـي و نه زُهـــد ريـاکار
 اشـکــم چو بُـــود بـدرقه اي جــــان مـددِ تـو
آن دوست ز دل خواست شـفـاي تو و مـن را
آن درس دعــاي مـطلـق پـيـمـان مــــــددِ تــو
عــشـق اسـت تــرا مـنـبـع الـهـــــامِِ خــداوند
 بــا نــــــورِ يـقـيـن نــورِ فــراوان مــددِ تـــو
 گـر جـلـوهء انـوار خـدا در دل و جان است
 شـيـنـد سـخـنـت بـر دل و جـانـان مـــددِ تـــو
 زرغـون نـکـنـد مـدح و ثـنـا جـز ربِ عـالــم
 لـــيـکــن بــدعـا ربِ ضعـيفـــان مــــددِ تــــو

 الحاج محمد ابراهيم زرغون

هزاران درود و سلام به شاعر عاليقدر و ارجمند الحاج محمد ابراهيم زرغون!
از بارگاه آفريدگار صحت كامل براي تان آرزو ميكنم.
خواستم باري ديگر از ذره نوازي تان اظهار سپاس و شكران نمايم.
شعري زيباي تان مرا واداشت تا شعرگونهء بنويسم و به دست بوسي تان بفرستم تا باشد به زبان شعر به تحفهء گرانبهاي شما ( راحـله يـاران) ارج گذاشته باشم.

       يزدان مدد تو


رنــجـــور فــراقــي,گــل درمـان مـــددِ تـــو
يـــار تــو خــدا گـــردد و قـــرآن مـــددِ تـــو
جــانـت بـه ســلامت طـلبم عـمر تـــو جاويد
دسـتـم بــه دعـا زلــف پــریـشــان مـــددِ تـــو
آوازِ مــنِ خـسـتـه چـــو افـتـاد پـسـنــــــدت
سـوزِ نـيِ بــشـكـسـتـهء هجـران مـــــددِ تـــو
دل سـوخــتـه, آتـشـزده در دشت جــنـــونم
دودِ دل مــن, شــامِ غـريـبــــان مـــــددِ تــــو
يــاد از مــن ســرگـشـتـه نـمودي ز رهِ لطـف
لطف و كـــرم و رحــمتِ يــــزدان مـــددِ تـــو
خـورشـيـد صـفـت در دل و در ديده نـشـستي
ذكريـسيـت در اين حـلقـه ی يـاران مـــددِ تـــو
شـــــوری كـه بـدل كــرده بــپـا ذوق كـــلامــت
اشــكــي كــــه چـكـيـدم بـه گـريـبـان مــددِ تـو

  راحله يار 
               

لینک