دوستان عزيز و ياران همدل و همزبان سلام و سلامتي بر شما باد!
حادثهً دلخراش مرگ نا بهنگام جوانمرگ شادروان مرحوم نصرت پارسا را به فاميل آن  مرحومي و دوستان و هموطنان هنرپرور تسليت عرض نموده, براي  شادي روحش بعد خواندن فاتحه, مرثيهً ذيل را به عنوان اداي احترام و عرض ادب به اين هنرمند محبوب و شهيد تقديم نموده , روح و روانش را شاد خواهم.

       

                                          

                        پــارســـا

نـــصـرت دهــــــد خــــدا بـتـو فـرزنـد ِ پــــارســـا         
دل گـــريــه مـيـكـنـــــد بـــــه هـــنـرمـند ِ پــارســـا


مـــــرگ تــو جـانـگـداز و الــــمنــاك بــوده اســـت
يــــكسر نـــمــــود داغ تــــو دردمــنــد ِ پـــارســـــا


دستــــــان بـــريـــــده بـــاد بـه ايــن قــوم ِ نـا خـلف
قــــــوم ِ ثــمـــود و عـــــاد نــبـــودنـــد پــــارســـــا


نـــــورس نــــهـــال بــــــاغ امــيـــد جـــلاء وطــــن 
زيــــن دلـخـــراش ِ حـــادثـــه ارغــنــد ِ پـــارســــا  


نـــــابــــــود بـــــاد آنـــكه بــمـــاتــم نــشـانــده است
جــمـعـي كـثيـر دوســـت و رجـــاونـــــد ِ پـــارســـا   


لـــعـنــت بـــر آن فـاســـقِ بـــي ديــن و فـــرهـنـگ
ويــــران نـــمــود قـــصــر شــكــوهــمـنـدِ پــارســا 

 

آن ظــــــــالم و شـقـــي و سـتمـگـر چـه بـيـبــــاك
مـــــا را نـشـانــد, عـــزاي جـــگــر بـنــد ِ پــارســا


بـنشــستــه انــــد جـــــملــه عـــزيزان بــسوگ تـــو
پـــر پـــــر شـــــده, گُــــلبــن و دلــبنـــد ِ پـــارســـا 


خـــونــيــــن و دلــفــگـــار بـــــٌود مــــادر وطـــــن
رفــتــه ز دســــت نـــخــل بـــــرومــنـــد ِ پـــارســا   


جـــــام ِ غــزل شـــكــســت و نــديـــم غـــزل مُـــرد
جـــانــم بــــلب رســـيـــد ز پــيـــونـــد ِ پــــارســـــا


خــــــــون قـتيـــل پــــــــاك تـــو را خـونـبـهـــا بـود
در روز حــــــشر حـــــق تــــــوانـمـند ِ  پــــارســـا


زيـبــد بـــــــراي شـــــاَن  تـــــو و هـــم نـجـابـتــت
عـــالي بـهـشــت قــسمــت و, ارونــــد ِ پــــارســــا  


خـــامـــوش نـيـسـت نـــالـهء مــستــانــهء تـــو هــم
در ســـيـنـــه هــاي مـــردم هـــوشـمـنــد ِ پـــارســـا  


گــــويم تـــسلـــيــت بـــه فـــراخـــور مــــــــادران
بــــــرگـــشـــت مــــا بـسـوي خــداوند ِ پــــارســــا


آيــــات پـــُر جــــلال خــــداونـــــــد خــــوانـمـــت
چــــون فـاتـحـه بــه حـق ِ دل پـسـنـد ِ پــــــارســــا 


(زرغـون) بـه اشـك غـم بـخـدا سـخـت گـريـه كــرد
از بـــهـــر مــرگِ چـــون تـــو هـنـرمـنـد ِ پــارســـا

          الحاج محمد ابراهيم زرغون

لینک