دوستان همدل و همزبان سلام حضور شما تقديم ميدارم.
غزل گونهً (لالهً صحرائي) قبلآ سروده شده، ولي اولين بار است حضور دوستان عزيز تقديم ميگردد.

لالـــــــهً صــحــــرائی


آواره پــــريــشــانـــم، در غـــربـــت و تــنـــهـائـــي
 اي اشــــك ســـراغ مـن، ديــريــسـت نـمــــي آئـــي

غــمــخـانـه نـشــين هـستـــم ،غــــربــــت زدهً دوران
كــشور شــده اســت ويــران ، نــه جــلوهً بـيــنـائـــي

هــرچـنــد كه دلــتـنگــــم ، افــــسرده دل و خــــسته
شــور اسـت جـنـون ِ عــشق، فـكـر و سـر ِ سودائــي

بـلبـل ز نـيــسـتــان رفـــت ، خــشـكـيـد چـمـنـــزارش
وقــــت اســت شـــهً دوران ، تـــا بــــاغ بـيـــارائــي

غــمــگـيــن و مـلـولـم مـن، در هـجــر تـو اي مـيهــن
خــونــابــهً چـــشـــم مـــن، چـــون لالـهً صـــحـرائـي

ســوزد تــن و روح مــن ، بـي روی وطـن هــرشــب
اشـــــك اســـت مــرا تـســكـيـن، دامــان شـكـيـبــائـي

يــــارب طُـــفـيــل حــــق ، آن شــاه رســولانــت(ص)
لـــطــف و كــرمي فـــرمــــا ، تــو خــالـق يــكــتائـی

صـــلـح اســـت شـعـار مـن، وحـدت ز كـه جـويم مـن؟
كفر اســت بتو(زرغــون) ،خـودبـيـني و خود رائــي

الحاج محمد ابراهيم زرغون

لینک