اي مظهر جلوه ً خدائي  

اي نـــــو گـــل بـــاغ آشــنــائـــي                     اي راحت جــان  کيميائي

 

عــشــقــت ســبـب مـقــام مـن شد                 پـا نـه قـدمــــي بـه چـشـم مـائـی

 

از مـــن تـــو چـــرا كـنـاره كــردي                سـوخــتـم چـو بـه بـسـتـر جدائی

 

يــكــبــار نـظــري بـه حال مـن كـن               اي مــظـهــر جــلــوه ً خـــدائـــی

 

نــــور تــو بــديـده و بـــدل جـــــان                چـشـمـم شـده كـور و نـابـيـنـائـی

 

آئــيــنــه ً دل صـــفـــا ز رويـــــت                 گــــرديـــد مـــكــدر ار نــيــائــی

 

عــشقـت ز جـفــا بـــمــن خـبـر داد                خــوبــان چـــو نـكــرد بــيـوفـائـی

 

نـــاصــح اگــرم دهـي چــو پـنـــدي                هـرگـز نـكــنــد اثـــر بـــه جـــائـی

 

بـــيـهـوده مـگـو تـو پـنـد و انــدرز                عـشـق اسـت نـه مـحـبـتـم ريـائـي

 

رو كـــن بــخــدا دهــــد بــتــو بـــاز                آن نـــــو گـــل بـــاغ آشــنـــائـــی

 

زرغون تو كجا و اين چه حال است

ســـوزد دل مـن بــه بــيــنـــوائــي

    الحاج محمد ابراهيم زرغون

 

 

لینک