بنام آنكه ما را زندگي داد

عرض سلام و ادب به همه دوستان و عزيزان كه قدم رنجه فرموده ، كلبه ً شمس عشق را فروزان ساختند.

مناجات

 

الـهــي سيــنــه ً ده آتـــــش افـــروز

 

در آن ســيــنــه همه درد و همه سوز

 

به عشق خود مـنـور كـن تـــو مـــا را

 

بــكــــن ورد زبـــانـــم ايــن ثـــنـــا را

 

يـكــي هـسـت و دگــر نـايــد به اذهـان

 

حـبـيـبـي و شـفـيـقـي پـــاك سـبحـــان

 

بـه اذكــار خـــودت پــرنــور گــــردان

 

كــه ايـن ويـــرانـه ام مـعـمـور گــردان

 

هواسم را خــواص فــيـض بـخـشــــا

 

چو نور دســـت مـوســي بيض بـخشـا

 

ز خـُلـق مـصـطـفـي سـرمـسـت سازم

 

به كبر و كين و جهل  بي دست سازم

 

ز نـــور ايـــزدي پُــــر مـــايـه ام كـــن

 

غني ساز و ز عشق سرمـايـه ام كــن

 

تـــرا حـمــد و ثـنـا گـويـم بـــدل بـيــش

 

بـخـوان نزديك خود دوُر و بـر ِ خويش

 

مــرا غـواص بـحــر رحـمـتــت ســــاز

 

در ِ جـود و سـخا بــر مـن بـكــن بــــاز

 

ســريــــر لامـكــان بـر مــن عيــان كــن

 

حديــث روضــيه ً رضـوان بــيـان كــن

 

بـــده اشـــك و بــده آه و بـــده ســــوز

 

انــيــس و هــمــدمــي فـرما خود آموز

 

ز فـــكــــر غـــيــــــر آزادم بــگــردان

 

بــيــك جـرعـه مـي ي شــادم بـگردان

 

بــه لـطــف خـود مــرا شــامـل نـمـائـی

 

ز بـــزم بــيــخــودي بــســمــل نــمـائي

 

ز ســــر لابـكـن آگــــاه تـــــو مـــــا را

 

نـــفـــي اثــبــات كـن ملجا ً تـــو مــا را

 

كــه اين توسن بَـود سركش مرا نـفـــس

 

مـــرا بــســـتـه ركـابــش در لـجــام بـس

 

ز شــيــطـــان لـعــيــن مــا را پــنـــاه ده

 

بــه تــرتــيـل قــرآن مـــا را رفــــــاه ده

 

حــديـــث مـصــطــفـي آمــــوز بـــر مــن

 

صــحـيـح خــوانـم صـحـيـح جويد دل من

 

بـــيـــارآيـــــم مـلـــبـــس در شـــريــعــت

 

طـــريــقـــت ســـاز حـق كــن در حقيـقـت

 

ز رمـــز فــقـــه نـعـمـــان كـــن هـــدايــت

 

كـه اعــظــم گــشـــت امـامــم در روايــت

 

فــيـــوض مــثــنــوي را شــمـــس راهـــم

 

كــه نــردبــانــم شـود از اشــك و آهــــم

 

چـو تــفــويـضــم كـنـي صــدق و صفا را

 

نــفــس ده گـــرم و جــوشــانــم خـــدا را

 

دلــــــــم آئــيــنـــهً مـــرآت خـــود ســاز

 

و زنــگـــش را زدوده جــلــوه كــن بــاز

 

طــلــســم بــنـــدگــي بــشـكـــن بـيـكـبـار

 

هـــواي زنــــدگي از ســـر تـــو بــــردار

 

چــو مـنــصـور عــلاجـــم خون خوردن

 

ز بــســـطـام بــايــــزدي را چـــو ديـــدن

 

چـــو صـــدر سـيــنـــه ام را وسـعــتـي ده

 

ز ويــــس قـــــــرنــــي ام خـــلـعــتـــي ده

 

بــدســــت نــاكــســـانـــم خــوار مـگـــذار

 

ضــلــيــل و بـي كـــس و بـيــمــار مـگــذار

 

دوصـــد چـنــدان بـه عـشــقـــت مـبتـلا كن

 

چـــو زخـــم سـيــنــه ام يـكــســـر دوا كــن

 

بـــه ديـــدارت دل مــــن شــــــاد گـــــردان

 

ز قــيــــد جــــان و تــــن آزاد گـــــــردان

 

تــرا زرغـــــون هـــمـي گــويـــد ثـنــايــت

 

بــــــراه  مـسـتـقـيــم ام كـــــن هــــدايـــت

 

مي ۲۰۰۶

الحاج محمد ابراهيم زرغون

لینک