بـنــام خــداي رب العزت (ج)

 دوستان و عزيزان همدل و همزبانم را سلام و تحيات بي پايان تقديم باد!

ميروم تا چشم خويش بر روي تان روشن كنم
بينم آن رخسار دلكش باغ جان گلشن كنم

غرض معالجه جراحي چشمان كم بين وخاطر حزين مدتي را در مسافرت خواهم بود، اميدوارم كه ديدار دوستان همدل و بدل قرين روزي برايم ميسر گردد. آمين!

نه با اينم نه با آنم ، فقط دانم كه افغانم

گهي بـــــا خـاك يـكـسـانــم ، گهي بــا اشــك درمــانـم


گهي لــــرزنــده پــا هــا را بــســوي پـيـش مـيـرانـــم


گهي بــا خـــود سـخــن گـفـتـن گهي بـر آسمان حيران


گهي بـا بــال شــوق ، پــرواز مـيـكـردم چـو انسانـــم


گهي يــــك مـشـت پـر بـودن كــه هـر بـادي بـجـنـبـاند


گهي چـــون كـــوه پـابـرجـا ، نه هر طوفان برقصانم


گهي بــر خـود بـخـنـديــدم چـــنـان خـنـديـن قـهـقـهـه


گهي بـــر ديـگــران بـا شـور و مستي هم دو چـنـدانم


گهي از ســوز دل چـنـدان گريـسـتم ، گريه ً هاي هاي


گهي بــا عــشــق رو در رو شــدن از ذوق گـــريـــانـم


گهي قـبـض و گهي بـســط و گهي بــالا و پـسـتـي هـا


گهي بــر مجـمـر ســوزان چو اسـپـند خـفـت و خيزانم


گهي صـــبــر و شــكـيـبــا و گهــي تـعـجـيـل در بـنـيـاد


گهي  گـــرم و گهي ســرد و گهي  خــامـوش و حـيـرانم


نـميگـويـم سـنــي چـــون است، نميگويـم شيعـه آن است

 

ولـيکــن بـهــر ايـن هـــر دو بــــرادروار دربــــانــــــم

 

مــرا مذهـب خــدا بـاشـد ، کـه او قايـم بـه ذات خـــود

 

مـحمد بـرگـزيــده رهــبـر عــالـي مـــر ايـــمـــانــــــم


گهي  صلح و گهي با جنگ ، گهي آشتي گهي بي رنگ


گهي آهـنـگ خـود بـودن گهـي  بـــا سـاز و سـامــانــم


نـه پـشـتـونـم نـه اوزبـك نـي هـزاره ، تـاجـك و بـومي


نـه بــا ايـنـم نـه بـا آنــــم ، فـقـط دانــم كــه افــغـــانــم


گهي بـــوســم در مـــســـجـد گـهـي رخـسـار مهرويان


نـــه با ديــنـم نــه بـي ديـنـم فـقـط مـن يـك مـسلـمانـم


نـمي گــويـم ســخـن بـر كــج ، نـدارم الـفـتي بر چپ


نــه بـا راســتان ظــالــم بــي عــدالـت ، عهـد و پيمانم


وطن ســوزد مـرا در هـجر خـود چـون شمع خاموشي


غــريــب و بي كـس و بــي مـيـهــنم در شـام هـجـرانـم


گهي احمـد گهـي مـحـمـود گهي  زرغــون گهي مقصود


گهي  زهــري بــود اوقــات ، گهي شـريــن بـود نـانــم

سرطان 1385

يـــــــا علي

افـــتـــــاده ام بــــــه بـسـتـر بـيـمـــار يـا علي

مــا را بـفـضـل خـود تـو مـكـن خـوار يـا علي

اعــلـي تـوئي بــه كـــون و مكان در مقام عــز

هـــجـــران كـشـيـده ام بــه دل زار يا عـلي

نام خدا بــه اسـم تـو مـمـزوج گـشتــه اســـت

بـــركــائـنــات و عـــرش پــديــــدار يـا عـلـي

عــالـــم تــو بــوده ي بخدا زآنچه علم غـيـب

از پــــرده هـــــاي خــلــوت اســرار يا عـلـي

سيــفِ الله و شـيـــرخــــدا شــــد لقـــب تــرا

رخشيد هـمـچو برق ، ذوالـفـقـار يا عـــلـي

اخ رســـول و زوج بــتـول فخر مصطــفـي

شب ها به ذكر حـــق تـــوئي بـيدار يا عـلي

زريــــن بـه خـط سـرخ بــــُود نـــام كــربــلا

خـون حـسـيـن تـوسـت بـه ديـوار يـا عــلي

بـرخــوان نـاكـسـان چـو نـيـالود پـنـجـه ات

صـبـــر و قـنـاعـتـت شـده اظـهـار يا عـلي

اي مـظـهـرالـعـجـا ًيـب و اي شـــاه اولـيـا

جـــن و مـلــك مـيـكـنـد اقــرار يـــا عــلـي

بـر قـُــلـه هـاي خـيبـر و بـر كـوه آن اُحــد

بـگـشـوده راه  لشكر و ســـردار يـا عـلـي

صـف بـسـتـگـان كـفـر ذلـيـل انـد نــزد حــق

رزمـيــدي بـر  صفـوف چـو پـيكـار يا عـلي

بـلــخ و نـجــف مـزيـيـن خـورشـيـد واحـدي

فـيـض و كـرام تـوسـت ، در مـزار يـا عـلي

آواره و حــقـيــر و فـقـيـرم در ايــن ديـــار

تـبـعـيــد شـديــم و دور ز وطـنـدار يا عـلي

زرغون كه ذاكر است به ثنا و ستايـش ات

يـــارب مـســاز ديـــده ً غـمـــدار يـــا عـلـي

حوت 1384

لینک