بنام خداوند گردان سپهر (ج)


دوستان همدل و همزبان و فرهنگ پرور را سلام و تحيات بي پايان تقديم باد!
اميد است روزگار شما عزيزان را بكام ، و مشمول رحمت اقدس الهي قرار گرفته باشيد.  روح سيدالشهدا حضرت امام حسين (ع) و جمله شهدا مسلمين بالخصوص ارواح اجمعين گذشتگان ما و شما و تمام شهداي افغانستان شاد باد.
مرثيه و دوبيتي هاي دارم كه در سوگ و ماتم دوست نهايت ارجمند و شاعر برگزيده و والامقام  مرحوم شادروان شكيب ميرزا سروده شده حضور شما تقديم ميگردد.
مرحوم شكيب ميرزا شخص متدين، صبور، مهربان، خوش ذوق و با سليقه ،تميز و هميشه خندان و تنبسم بر لب و اشك برچشم بود. از همصحبتان و همنواي دل داغديده و قلب شكسته ً ما بود كه بتاريخ ششم اگست ۲۰۰۶ ميلادي در شهر اسلو كشور ناروي جان را بجانان تسليم نموده ، داعي اجل را لبيك گفته به رحمت حق پيوست.  
انا لله و انا الیه راجعون !


مـــام وطـنـم بــاز بـخـون افـتـــاده
داغـي بـجـگر دگــر فــزون افـتاده
اين نخل بـرومند شـكـيب ميرزا بود
با قـامت ســرو بخاك كـنـون افــتاده 

اي چــرخ چـسـان تـو بـازي كـــردي
نيرنگ و فريب و حيله سازي كـردي
آنكس كه غزل ز عشق ومعني ميگفت
خنديد چو مــرگ دست درازي كــردي

اي سنـگ اجل شكستي آن شيشه ً ما
بــرخـــاك فگـنـــدي مـه ً انـديشـه ً ما
گــلگون نـمــودي چـشـمـه سـاران دلم
در مــاتـــم آن شـكـيــب و شاهنشه ً ما

دل گـــــريه ً جـانــسـوز و الم سر داده
بــر مــاتــــم ِ آن عـزيــز غـــم سر داده
يك دلــبـــر ناز ، خفته در گور و لـحــد
چــون گــــريــــه و ناله دم بدم سر داده

مــادروطــنـــم بـــســـوگ دلـبــند شـده
بي صبر و شكيب و مضطر ِ چـنـد شده
غمگين و ملول و بــيـقرار است از آن
داغ ِ بــدلــــش ز مـــرگ فــــرزند شــده

هردم شهيد


بــجــســتي از بـرم ، اي مـرد نـيـكـو حال شـكـيـب من

به ناگاه قلب ما بشكست ، زين احــوال ، شـكـيـب من

تــو يــــار بـاوفــاي مــن ، بـه غـم كــردي رهـاي من

ســـرايـم مـاتـم و غــوغـا و قيل و قـال ، شـكـيـب من

هـمــه سـوز و هـمـه درد و هـمـه رنـج و هـمـه غمها

ســـراپـاي وجــودم را بــديــن مـنوال ،  شـكـيـب من

تــو بـا مـن هـمـصـدا بـودي ، تـو بـا مــن هـمنوا بودي

رفـيــق جـان فـــدا و يــار بـي مــثــال ، شـكـيـب من

وطـن خـواهي ، وطـندوستي ، وطنداري خـصال تـو

تو بـودي عاشق ميهــن ، باين خصال ، شـكـيـب من

ســـرودي نــاله هـــاي جـانـفـزا و دلكـش و محزون

تو بودي شاعر عاشق به حسن و خال ،شـكـيـب من

غـــزل گفـتـي و دُر سـفـتي چـنان مـوزون بـس شيوا

بـســان واقـف و استـاد خـليـلي ، سيَــال شـكـيـب من

چـنـان ســرمــسـت بـــودي از كــلام بـيـدل و حافـظ

تلامذ عشقري را چون وجودي ، فـــال شـكـيـب من

تــو بــودي پــيــرو بـلخي چـو بودي رهروي جامي
 
تــو هـسـتـي در غـزل در مـثـنـوي كمال شـكـيـب من

بـهـشت هـفـتـمـيـن جـايـت دهـــد آن خـالـق يــزدان

شــدي لايــق بـه ديـدار و بــآن جــمــال شـكـيـب من

به غربت مردن تو هست شهادت ، چونكه در قـــرآن

بـَود هــردم شـهـيــدي مــرگ تــو مـثــال شـكـيـب من

جـــرس فـــريـــاد رحــلــت مـيـزنــد كيـن قافـله هـردم

كـه فــردا نــوبـــت ديـگــر بــــود دنـبــال شـكـيـب من

هـمـه درقـيـد و بند او ، همه بازگـشت بـسـوي اوست

نخواهيم مـــرگ بـخواهد مـيـزند چــنگال شـكـيـب من

هـمـه سـوز و شـكـيــبان تـو ، ز دل يـــار نـجـيبان تـو

بــريـــد در مرگ تـو پـوشـد سيــاهي شال شـكـيـب من

هـمــه گـلـدســـتـه هـا بــردنــد بـراي زيـنـت تــابـــوت

زخــــون دل مــــزارت را كــنـم اقـبـــال  شـكـيـب من

بـــه ســـوگ و ماتم تو بس نشسته مـشفق و زرغــون

قـسـم خــوانـم بـــه ذات پــاك ذوالــجــلال شـكـيـب من

الحاج محمد ابراهيم زرغون


06.08.06
 سلواك

لینک