بنام خداوند گردان سپهر       فروزندهً مشعلِ ماه و مهر

سلام و سلامتي به عموم دوستان و عزيزان همدل و همنفس تقديم باد! با هشتم مارچ و بدون مارچ ، مقام زن و مقام مادر و روز و جشن زن يعني مادر ، خواهر و دختر را نزد دين مقدس اسلام بهترين جايگاه مقام والاي انساني را حايز ميباشد، به عموم زنان بالخصوص مادران و خواهران افغان که بيشترين مصيبت هاي ناشي از بدبختي و فلاکت سه دهه جنگ  خانمان سوز وويرانگر نصيب شان شده تبريک و تهنيت گفته از خداوند بزرگ(ج) برايشان صبرجميل،شکيبايي ووحدت و بپاايستادگي شانرا در برابر بي عدالتي ها و بي حرمتي ها و مظالم اجتماعي و فقرگلوگير ،و نابرابري و بي عزتي تا سرحد پيروزي شان آرزو ميکنم. نگذاريد که مشعل فروزان و تابان، و روشن خانه و خانواده هاي به تيره گي و تاريکي گرايد، انصاف و عدالت عموم مرد ها را در برابر تساوي الحقوق زنان توجه شان را نز آرزم ميبرم.
اينک تازه ترين سروده مملو از نواقص شعري خود را که مبني بر بزرگداشت اين روز (هشتم مارچ) و مقام زن بروي صفحه کاغذ تراوش نموده حضور شما عزيزان تقديم مينمايم.

الــهـــه ي عــشــــق

مـونـس و هـمـدم و نـــواي من است
من چه گويم صدا، صـداي زن است

در شـدايـــد رفـيــق و يـاور مـاست
عشق سوزان بـسر هـمـاي زن است

هـمـه رنـج و شـکـنـج و حـادثـه هـا
محـو در چـشـم و در لـقاي زن است

آنـچـه قــرآن بـگـــفــت مـوقـف زن
آيـــه هـــاي نـثـا ً، بـــراي زن است

آن خــداي مـــــن و خــــداي هـمــه
لطف بـي چـون ِ آن خـداي زن است

گـفـت پـوشـش بــُـود لـبـاس و وجـود
مـظهر عـشق چـون صفـاي زن است

چــون ز آغــــوش آدم اســـت ، حــوا
مادر است زن به هر کـجاي زن است

عـفـت و حــرمــــت و نـجـــابــت زن
پـيـمـبر را حــديــث ، بـراي زن است

جـنـت وعــــرش وکــرسي و قـلم اش
وصف مـادر بـــُـود اِعــلاي زن است

اي زن اي تــــو الــهـــه ي عــشــــق
همچو موسي عصا، عصاي زن است

چـون مـشـاور شـريـک زنــدگي است
ســرپــرسـت و عـزيز لواي زن است

در ســجــود و طـــواف و بنده به حق
در تــســـاوي حـقـوق ، راي زن است

هــمـچـو گــل پــــرورش کـنـد زن را
گــفـتــه ي حـق بـــود رواي زن است

بـهــتر از زن کـجـاســـت محرم مـرد
زان سبب مرد جسم و راي زن اسـت

روز زن جشن مـادر است خـــواهر!
روز انصاف و عهد ، وفاي زن است

ســـخــت آزرده مـــادر ِ وطـــــن ام
هر شهيدي که در رثـــــــاي زن است

لالـــه وســرو گــل حـمــيـــرا شـــــد
بهر ايـــن خــــستـه دل نماي زن است

هـمـچــو زرغــــون هــزار ها چو پدر
مـتـمـني مـحــبـت و فــضـاي زن است

۶ مارچ ۲۰۰۷

الحاج محمد ابراهيم زرغون

لینک