بنام خدا (ج)

واژگون شد پرچم کفر و سياه باني گذشت

نـيمـه ي از عـمـر مـن در کـنـج زنـدانـي گـذشت

نـيـم ديـگر در فـراق و سـوز و هـجراني گـذشت

کـور شـد ايـن چـشـم مـا از چـشـم تـنگ حاسدان

قـطره  هـاي اشک جـانـسـوزم به گرياني گذشت

بـدسـگـالان را خـدا در مـلک ايـمــان جـا نـهـاد

پرده ي تـصـويـر ظـلـمـانـي بـه حيـراني گذشت

آشـيـان مـعـدوم  شـد عـشـاق خـفـتـن زيـر خاک

داغ فـقـر و داغ نـنـگـيـن در گـرانـجـاني گذشت

صـد شـرار آتـشـيـن در سـيـنه مـيـسـوزد ز غـم

اشـک سـرخ چون يـتـيمـان خانه ويراني گذشت

فــاجعه بـر فـاجـعه مـدغـم شــد زان ديــو و دد

واژگـون شـد پـرچـم کـفـر و سـياه بـاني گذشت

زهـر پـاشـيـدن بــآب و خـفـتـه ديـدم گـلـرخـان

هـمـچـو نـاهـيـد شـهـيـد و يـاد انـســانـي گذشت

شـسـتـشـو هـرگــز نـدادنـد پـيکـر آن گـلـرخـان

شـهـسـواران شـهـيـد و ديــده بـارانـي  گـذشـت

گـه خـيـال خـانـه بـردوشــي و گــه هجر وطن

يک بـيـک چـون پردهً تـصـويـر نـظراني گذشت

شـکـر ايــزد زان سعــادت هــاي دوران حـيات

ذکر و اوراد و درود در نــور يــزداني گـذشـت

کـوه غــم بـر دوش دارم بـار سنگـيـن بــرسـرم

تا گـذشـت زرغـون ز جان خود به ارزاني گذشت

الحاج محمد ابراهيم زرغون

لینک