پرسيدم از هلال چرا قامتت خم است          آهي كشيد و گفت كه ماه محرم است

دوستان همدل و ياران همزبان اسلام عليكم!
امروز دهم ماه محرم سال 1425 هجري قمري روز عاشورا ميباشد كه رويداد بسيار عظيم تاريخي رخ داده است,در اين روز سيد شهدا حضرت امام حسين (رض)جگر گوشهً حبيب خدا آخرين پيغمبر,حضرت محمد مصطفي صل الله عليه واله وسلم از دست ظالمين و ستمگران و طاغوتين وقت(يزيد ظالم لعنت الله عليه) با 72 تن ياران و خانواده متدين و پيغمبر زاده شان,جام شهادت نوشيدن. هزاران درود و تحيات بروان پاك شهيدان كربلا و شهداي افغانستان. اين درد و اندوه جانكاه و سوگ را به كافهء مسلمانان جهان تسليت عرض مينمايم. شمهء از ابيات جناب محترم محتشم كاشاني راكه به اين مناسبت سروده اند وهمين لحظه در ذهنم خطور نموده, حضور شما عزيزان تقديم ميدارم . چون ديوان شان بدسترس من قرار ندارد,اگر اشتباهي رخ دهد از جناب محتشم كاشاني و شما دوستان عذر ميخواهم.

بـــاز اين چه شورشيست كه در خلق عالم است
باز اين چه نوحه و چه عـذاب و چه مــاتم است
بــــاز اين چــه رستخيز عظيم است كــز زمـين
بـــي نفخ صور خـــاسته تا عــــرش اعظم است
ايــن صبح تيـــره بـــــاز دميدست كجــا كــز او
كــار جهــان و خـــلق جهان جمله درهـــم است
گــــويــــا طلــوع ميـكنــد از مـــغرب آفتــــــاب
كــــــاشوب در تمـــــامي ذرات عــــالـــم است
گــــر خوانمش قيـــــامتي دنيــــــا بعـيـــد نيست
ايــــن رستــخيز عـــــام كه نامش محـــرم است
در بــــــارگاه قــــدس كه جـــائي مــــلال نيست
سر هــــــاي قــــدسيان همه بر زانوي خم است
جـــــن و ملك بر آدميــــــان نـوحــه ميـــــــكنند
گـــــويـــا عـــــــزاي اشــــــرف اولاد آدم است

خــــــــورشيد آسمــــان و زميــــن نور مشرقين
پـــــروردهء كنــــار رســـول خــــدا حسيـــــــــن

كشتي شكســـــــت خـــوردهء طوفــــــــان كربلا
در خـــــاك و خـــــون طپيده بميـــــــــدان كربلا
گـــــــر چشم روزگـــــــار بر او خون ميگريست
خــــــــون ميگذشت از در و ايـــــــــوان كربلا
نــــــــگرفت دست دهـــر گلابي بغير اشـــــــــك
زان گـــــل كه شد شگفته به بستــــــــــان كربلا
از آب هــــــم مضايقه كــــــــردند كوفيـــــــــان
خــــــــــوش داشتند حـــــرمتِ مهمـــــان كربلا
بــــودند ديـــو و دد همـــــه سيراب وميـمكيـــد
خـــــــاتم ز قحط آب,سليمــــــــان كـــــــــــربلا
زان تشنـــــــگان هنـــــــوز به ايوب ميــــرسد
فريـــــاد العطش ز بيـــــابــــان كـــــــــــــــربلا
آه, از دمـــــي كه لشكر اعـــــداء نكرد شـــــرم
كـــــردند رو بـــه خيمهء سلطـــــان كــــــــربلا

آنــــدم فلك بـــر آتش غيـــرت سپنــــد شــــــــد
گــــز خــــوف غـــم,در حــــرم افغان بلنــــد شد.

و اينك دوبيتي هاي ناچيز را كه قبلآ سروده بودم,پيشكش حضور شما عزيزان مينمايم كه در آن سالها وطن و كشور, و ملت عذاب ديده و جفا كشيدهء افغانستان چنين روز هاي سوگ و ماتم را از سر گذشتاندن.

وطن درماتم و درخون ودرد است
زمين و آسمانش آهِ ســـــرد است
هــــزاره,تــاجك و پشتون و ازبك
بجـــان هم فتـــاده در نبــرد اسـت
           
                              وطن ماتم سراست  امشب خدايا
                              چمن رنگ رحناست امشب خدايا
                              ز دست وحشيــــان سفله پــــرور
                              همه سوز و نواست امشب خدايا
   
                          
قسم بــر مـــــــادران داغ فـــرزند
قسم بر آنكه در زنـــدان و در بـند
چو كردند آسياب از خـــــون ملت
درآن مجمر بسوختيم همچو اسپند
      

                            قسم بــر آسمــــان سبز نيلـــگون
                            قسم بر نوجوان خفته در خــــون
                            دلم خون گــريه كرد از بهر كشور 
                             قسم بر ذات بي همتــا و بي چون
        
قسم بـــر خـــــاك پاك ميهن مــــا
دريــــده پيرهن چـــــاك تن مـــــا
خـــدايا سرنگون بادا عــــــدويش
نمـــا كوتـــــاه تو دست دشمن ما

                              مــــرا فخريست ز بـهر كشور من
                              ز تـاريخ و قشون صف لشكـر من
                              ز رنگ خون خــود گلگون كردنــد
                              همـــان نـــام آوران تــاج سر من
           
مــــرا قرآن زيبـــــا رهنمـــــا شد
انيس و همـــدمـــي بر جان ما شد
بجــــا آرم بشكـــر و حمــد و منـت
كه تـاجي بر سر مـا چون همـا شد

الحـاج مُـحـمـد ابـراهـيـم زرغـون

 

لینک