{ شرمنده گیست }

زندگی در پرتو حق زنده گیست
زندگی بی بندگی شرمنده گیست

طاعت و حمد و ثنا بر ذات حق
بر مقام آدمی زیبنده گیست

ناز پروردِ حضورِ خالق ایم
عجز ما بر درگه اش بالنده گیست

سر فرو از بهر تسلیم است برین
جنتِ فردوس و هم فرخنده گیست

میرسی بر اوج کبریایی اش
ور کنی ذکر خدا رخشنده گیست

نا امیدی محض کفر است و یقین
پیروی شیطان بسی شورنده گیست

آن زمان را بهره گیری زین زمان
روز حسرت بهر تو پاینده گیست

جلوه های حق ببین در ذره ها
آنچه را جوینده گی یابنده گیست

خورد و نوش و شهوت و غافل ز حق
خصلت حیوان چرا درنده گیست

اطمینان زرغون نما دلخون مباش
رحمت اش را صبر تو دارنده گیست

3/11/2013 فوردا _ ناروی

/ 0 نظر / 55 بازدید