دوستان و عزيزان فزون مرتبت را درود و سلام بي پايان و عزيزان بدل نزديكم هر يك سيد امان هاشمي عزيز، محترم واسع سرشار و ليلا احمدي عزيز را كه با نامه هاي پرمحبت شان برمن منت گذاشته اند تحيات بي پايان  گفته سعادت دارين براي همه آرزو ميكنم. و تازه ترين غزل گونه را نيز به شرف مطالعهء شما عزيزان تقديم ميدارم.

بـمــن از كـرم نــظـر كـن بــوصــالي دسـت گـيـرم


مه ً من ز جــــام حُســنت، قـــدحي بــدســـت گـيرم
مـنم آن خـَمـــار عشــقت، بـــه سجـــود مست گيرم

بنــــوازم ار كه دايم چــــو نواخـــته بودي جانـــم
بـــه عبـــوديت نهم سر، ز تعهــدي الَــسَـــت گـيـرم

هـمه محــتوا بـــلي بــود كــه مقـــيدم به اصـــلش
نه تـــمردي بخـــواهـم،نـــه بلـــند و پـــست گــيرم

تــــو شــهنـــشاه جهـــاني، مــنم آن گـــداي درگـاه
اگرم به لطف خـواني، ســرو تــاج و تخــت گيــرم

تو غـــــني و من فـقيـرم، تو بــزرگي مـن حـقيــرم
شـــنوا بــه هر نــوائي، تـو حكيمي ، دســت گيـرم

سخــنم سخــيف و خـام است، بـگداز ناتــمام است
ز لبـــاس دانــش تــو بـــه تنــم چــو رخــت گـــيرم

مـنـم عاشــق حــزين دل، كه ســـرم فـداي عشـقت
كه بـلا بـلاي مـعـشوق، هــمه را چــو هــست گيرم

نــــدهم چــو دامـنــت را ز كـــف ار وفـــا نـديــدم
بـــه جــفـاي تـــو بنــازم، به وفــايت سخت گـيرم

تــو كــريم ذوالـجـلالــي، تـو رحــيم بــي مثـالـــي
بـمــن از كـرم نــظـر كـن، بــوصـالي دسـت گـيــرم

همه قسمت ام ز هجران، چو سراب گشت(زرغون)
بـه كـلام او زنـم چنـگ، هـمه شـانـس بخـت گـيـرم

۱۷.۱.۲۰۰۶

الحـاج مُـحـمـد ابـراهـيـم زرغـون

/ 0 نظر / 19 بازدید