ترانهٔ دل
گــــویم بــــتو مــــن تــــــرانـــــهٔ دل
ای بـــلــبــــل آشـــــــیــــانــــــــه  دل


اکـــنون که بهـــار تــــــوست نوروز
یــــخ بـــــست شـــگـــوفه خانـــهٔ  دل 


در قـــطب شـــمـــال بــهار و نوروز
پٰـــژمــــرده گـــلـــی زمـــانـــــهٔ  دل
 
عــمـریـست که ما بخون نشـشستـیم
در گـــوشــه خــامـــــوشــانـــــهٔ  دل


یـــک عــمــر کـشـیــده ام فــراقــت
در بــســتـــر مـهر و لانــــــــهٔ  دل

بـــا ایــن هــمه بـیکـــسی کـــه دارم
در ســــــاحـــــل بـــیــکــرانــــهٔ  دل


آواره و بــــی وطــــن شــــدم مــــن
هـــــجــــــران مـــن و فــســانــهٔ  دل


دردی کـــه بـــــــســـوخــت سینه من
یــــــارب تـــو مکـــــن روانــــهٔ  دل


ایـــــن روز ســــــیاه غـــــربـــت من
هــــمــدوش مـــــن و شــــبانـــــه  دل


گـــــر عــــشــــق اسیر مهر مــــا بود
صــــید اســـــت شــــکــــار دانـــهٔ دل


عـــــشـــــق است محیط فــضل و آداب
گـــــرم اســــت فـــضــای خـــانـــه دل


زرغـــــــون تـــــونـــــوای بیدلان باش
در مکـــتـــــب  هـــــمـــدلانـــــــــهٔ دل

/ 0 نظر / 44 بازدید