Persianblog.jpg

قسم نامه

وطــــن! عـــزيـــز تــــو هـــســــــتي بــه كــردگـار قــســــم
بــــه خــــون تــپـــيـــدنِ دل هــــــاي انـــتــظــــارقـــــســـم

بــــه شــش هــــزارو شــشصـــد و شـصـت و شــش آيـــت
بــــه آيــــــــه آيــــــه ي قـــــــــرآن اســـتــــوارقـــســـم

بــــه آن رســــــول كــريــــم آل احــــمـــد مــخــتــــار (ص)
بــــه آن حـــــديـــــث بــخـاري بــــه چــــاريــــــار قــســـم

بــــه نـور پــرتــوي ايــزد بــــه خــاتـــم الـنـبــيـــيــــن(ص)
بـــــآن عــــمـــر و ابـــــوبــــكــــر و يـــــار غــــار قــســـم

بــــه آن حــيــاي كـــه عــثمـــــان و اســــــــدالله داشـــــت
بــــه جـنـگ خــيـبـــر و عـــلـــي و زوالــفـــقـــــار قــســـم

بــــه چـهـار امـام و به اعـظـم بـه آن طـــريـــقــه چـهـــار
بــــه مــــالـــكي و بــه حـنــبل بــــه شــافــــع وار قــســـم

بــــه حــــلـقـه حــلــقـــه ى ذكــــر و درود ِ خـــانــقــاه ها
بــــه رقــص بــســمـل وآن نــغــمــه هــــاي تــــار قــســـم

بــــه آن قـــــبـــــــور شـــــهــــيـــــدان بـــــــــراه آزادي
بــــه آن جــهـــــاد مــــقــــدس بــــه كــــــار و زار قــســـم

بــــه مــــولـــوي و ســــنـــائـــي و حـافـــظ و ســــعــــدي
بــــه آه نـــيـــم شـــــب اســــــــتـــاد بـــــاوقـــار قــســــم

بــــه آن جـــمـــال دلآراي شـــمـــس الـــديـــــن احــــمـــــد
بــــه عـــشــــق مـــــولوي و خـواجـــه ى انــصـار قــســـم

دگـــرز پــــيـــرهـــــــرات وعـــــطـــار وجـــامــي گــــــــو
بــــه مثــنـــوي و به هــفـت شـــهـرعـشــــق و يــار قــســـم

بــــه آن شهــيد چـــو گــلــگـون كـــفـــن شـــــــده دامــــــاد
بــــه تــــــوغ و بــــيـــرق ِ آن تــــربـــت و مـــــزارقــســـم

بــــه آه و نـــالــــه ي طـــفـلان بـــي پــــــــدر يـــــــــارب!
بــــه ســـوز ســــيــــنه ي پــــيـــران ِســــوگـــوارقــســـم

بــــه مـــــادرم كـــه زقــتـــــل پــــســــر بــحــق جـان داد
بــــه مـــــــادران جــگـــرســــــوخـــتــه داغـــــدارقــســـم

بــــآن شكـــنـــجـــه ي زنــــدانـــي ِســـلـــول مـخـــــوف
خـدا خــــدا كــــه بــگــــفـــت از دهــــان هـــــزارقــســــم

بــــه نــالـــه نـــالـــه ي شــــب هـــاي پُــرز درد والـــــم
بــــه گــــــــريـــــه زاري روزهـــاي بـيـــشـــمــارقــســـم

بــــه قـلــعـه هــاي سفـــيـــد كــوه وهنــدوكــش ســـوگـند
بـــه بــلخ و كابــل و كــــنــــدز بـه كـــنـــدهــــار قــســـم

بــــه ســــبزه سبـــــزهً دشــــــت هــــاي بـــايـــروســبـزت
بــــه گـنــــج لـــعــــل و زمــــرد خـــــزانــــــه وار قــســـم

بــــه خــاكِ ســـيــم و زرانـبـوه نـقــــره فــــام تــــونــفـــت
بــــه قـطـــره قـطره ي نــــيـــلآب و چـــاريـــكــــارقــســـم

وطن! نـسيـــم نوازشـگـــــر اســــــت عــــرصــــه ً تـــــــو
بــــه آن هــــــواي طــــــربــناك نــنـــگــرهـــــــار قــســـم

هـــــزاره جــــــات بـــود بـــــــاستـــــان و وردك ِ تـــــــو
بــــه بــــامــــيــــان و ســمـنگــــان و هـــم تـخار قــســـم

بــــه دره يــــونــي ِ پــغـــمــــان و دره ي پـــنجــــشـيــــر
بــــه پنــــجه پـنـجــه ي شــــــيران شــــهــــسـوارقــســـم

بــــه پامــــير و بـدخـشـــــان و لـــوگــــر و هـــــلـمـــنـــد
بــــه چهــلـســـتـــون و بـــــآن پــــارك زرنــگـــار قــســـم

بــــه نيـــمــــروز و به غـــــزنــي به پــــكتـيـا بـــــغـــــلان
بــــه فــــــاريـاب و ســـر پــل شــــريـــف مـــــزار قــســـم

بــــه لــــوگــر و بـــه كــنــر هــم بـــه چــرخ و يـعـقوبــش
بــــه نــــام ســـيــــد افــغـــان بـــــه شــهـــر يــــارقــســـم

بــــه تــــاجـــكــان و بــه پـشـتون بـه تـركـمـنـان عــزيــز
بــــه ازبــــكـــان و هـــزاره بـه پـنــــج و چـــــار قــســـم

بــــه ايــن شـــــراره ي آتــــش كـــــه از دلـــــم خـــيــــزد
زبــــــانــه ميـــــكـشــد از قـــــلــب پـــــــايـــــــدار قــســـم

مــــــــرا امــيـــــد وصــال تــــو داغ هــــجــــــران بــُــرد
ودر ضـــــمـيـــر مــــــن است حـــــرفِ اعــتبـــار قــســـم

خـــــداگـــــواه اســـــت تــــرا مـن كـه تــــاج ســـر كـــردم
و در دعـــــــــاي شـــــــــبان حــــــاجــتــم بـــــرارقــســـم

هـــــر آنـــكــــه مـعـــامـله كــرد بـر دو زلــف مـشـكــيـنـت
بــدســـــــت غــيـر فــــــروخـت ديـدمــش بـــــدار قــســــم

بــــه خـــون دل چــو نـويـــــسـم حـــــديــــــث درد ِ فـــراق
خـداش اجـــــر دهـــــــــد غـربــت اســــــت ديــــار قــســـم

مــــــرا كـــه راســـــخ ايــــمـان و بــــــاورم بـــــه يـــقـــين
بــــه آن طــــراوت گـــــل هـــــاي نــــــو بــهـــــارقــــســـم

خــــزان عــــــمــر نـــمـــــــوده ســـــپـيــد مـــــوي ســـــــرم
بــــه دانـــــــــه دانــــــــه ي مــــــوي سپــــــــيدار قــســــــم

هُــــــمــــاي صـــــلح و سـعــــادت نـصــيـب كــــويـت بـــاد
بــــه حـــــق ديــــــده ي روشــــــنــدلان بـــــــسيـــارقــســـم

وطـــــــن ! تـوئــــــي بــــــه خـدا مـــــادرم ز روز الــــســت
حــــب الـــوطــــن چـــــو بـــــُود بــــر منــش قـــرار قــســـم

چــــــو پـروريــد وطـــــن مــــادر اســـــت مــــرا ســوگـنــــد
بــــه ايـن غـــــــزل كـــه بــــود شـــــعـــــر آبــــــدار قــســـم

قسم به عـــشــــق تــــو زرغـــــون، داده اســـت جــــــان را
وســـــــر دهــــــــم بــرهـــت زآنـــچـه بـيـشــــمـــارقــســـم


الحاج محمد ابراهيم زرغون

 

/ 24 نظر / 22 بازدید
نمایش نظرات قبلی
idrees qhatra

۲..من همه زشتی های زمانه را فراموش میکنم و کردم انها نیز کنند حتی از این عمل هایی که من او انجام دادیم بگذریم هر دوی ما شیر و شکر دوست خوبی باشیم، هدف من نیز از اول همین بود که اگر من و داود جان از زشتی های گذشته ها یاد کنیم وحدت ملی تا قیامت تحکیم نمیشود. فرزندان اینده نیز به نظرم عقده مند ببار میایند. هدف اصلی من در میان همه نوشته هایم به داود جان همین بود بیا از کینه توزی ها و عداوت ها بگذریم از خوبی های همه یا دکنیم .. در اخیر با تجدید سلام و احترامات خود سر مبارک شما را با نوشتن این چرندیات به درد نیاورد وداع میگویم ... خدا حافظ

Rahela Yar

بزرگوار محترم الحاج محمد ابراهيم زرغون سلام! بامقدم تان صفا آوردید وچشمم را روشن کردید. از شعر زیبای تان استفاده کردم. همیشه سرافرازباشید. واز همین پیامخانه صمیمانه ترین سلام هایم را خدمت خواهران خوبم فروزان جان عزیز وآسیه جان مهربان تقدیم میدارم. امیدوارم همیشه با گل حضور شان روشنی بخش وبلاگ های دوستان باشند. باحرمت واحترام.

Dawood Hakimi

با سلام متقابل به شما و فاميل محترم من کمی مشکل با کامپوترم داشتم که به همین خاطر دیر می ایم. زرغون محترم! خودت می دانی من شخصا شناختی از شما نداشتم و ندارم که براساس ان شناخت به شما توهین کنم. اما از اینکه شما از مسعود ستایش کرده بودید من بناچار گفتم که مسعود چنین است و دروغی هم نگفتم اگر خاین گفتم جانی گفتم این ها کلماتی اند که مسعود را با صفاتش معرفی می کند.بعد هم که اقای قطره و نظیر امد به من حمله ورشدند و مسایل دیگری را دامن زدند.اقای نظیر هم نوشت که من به خوانواده شما بی احترامی کرده ام

Dawood Hakimi

اما انچه را که من به یاد دارم فقط نوشته بودم که من فقط می شناختم و منظورم هم این بود که گاهی در ویبلاگ ها اسم شما و دختران شمارا می دیدم اما اقای نظیر تهمتی را بران اضافه کرد که من بی احترامی کرده ام. و این دو دوست نوشتند که من قلبم صفا و صمیمیت ندارد، بی خبر از اینکه من درد یک جامعه به فلاکت کشیده شده را به دست همین مسعود و امثالش با پوست و خون و قلبم احساس می کنم. اگر همین رهبران نالایق ما نبودند جامعه ما به این روزی تیره رنگ کشیده نمی شد. به هر صورت خوش امدید من نه با شما دشمنی دارم و نه با کسی دیگر تنها چیزی را که به عنوان یک پسرک بی تجربه به شما توصیه می کنم این است که رسالت انسانی را نباید فراموش کرد. کسی که به انسان خیانت می کند از رده انسان خارج است و بهتراست وی را در گورهای پوسیده تاریخ دفن کرد.موفق باشید

واسع سرشار

جناب استاد محترم الحاج زرغون صاحب! سلام و ارادت! مرامم سلامتي شما بزرگوار.از شما مي آموزم که براي ما به مثابهً سمبول بزرگمنشي استيد. ارادتمند واسع سرشار

ليلا احمدي

اديب بي مانند و بزرگوار گرامي محترم زرغون صاحب را با خانواده نهايت محترم هزاران سلام و ارادت! آرزومندم لحظه‌هاي‌ زندگيتان‌ سرشار از خير وبركت‌ و موفقيت هاي بيشتر باشد. از غزل نهايت زيباي تان باري ديگر لذت بردم. اميد از سروده هاي ناب ديگر تان ما را بزودي مستفيد گردانيد. ارادت خود و فاميلم را خدمت خانواده فزون مرتبت تان وسيله شده احسانمندترم گردانيد. با حرمت ليلا احمدي

سيد امان هاشمي

شاعر محترم الحاج زرغون عزيز سلام اعليكم و رحمة الله ِ و برکاته! رحمت خدا بر شما ! احساس عشق و محبت از خوانش سروده هايتان دست ميدهد. ميخواهم مجموعهِ از اين همه سروده هاي ناب تان را داشته باشم كه با لطف در اين ضمينه رهنمائي ام كنيد. يکي از مخلصان - هاشمي

tanha

سلام آشنا ! وب (سخنانی چند از یک آشنا ) که تازگی راه اندازی شده خواهان آشنایی با شماست . پارچه ادبی ( کوچ پرنده گان) که بیان کننده درد غربت مهاجر دور از وطن است- جایگاه عرف و عنعنات در میان مردم کشور ما -که شامل بخش های تحت عنوانین ( مرد سالاری ) - ( انتخاب همسر و ازدواج )- ( کودکان و جامعه ما ) موضوعات شامل این وبلاگ است ، امیدوارم مرا در چگونه پیمودن راهی در پیش گرفته یاری کنید . تشکر

صابر

سلام خدمت حاجی صاحب زرغون. از پيام زيبای تان ممنونم. هميشه شاد و صحتمند بوده تا مايان هم در زير سايه درخت تجارب تان خود را از آفتاب سوزان پناه کنيم.

بهـــــــاره

سلام پدر جان عزيزم ! دستهای تان را ميبوسم و اميد وارم همه اعضای فاميل محترم صحت و سلامت باشند. دستهای مادر جان عزيزم و روي های خواهران و برادران نازم را از عالم دور ميبوسم. باز هم آمدم و سروده دلنشين پدر جان را به خوانش گرفتم. ( وطـــــــن ! تـوئــــــي بــــــه خـدا مـــــادرم ز روز الــــســت حــــب الـــوطــــن چـــــو بـــــُود بــــر منــش قـــرار قــســـم ) واقعآ که دوری وطن پر درد و در آغوش بودنش لذت ديگری دارد. پدر عزيزم اميد از من آزرده نباشيد. قربان همه تان ... دختر کوچک تان تبسم