دوستان همدل و همزبانانم را سلامِ  مملو از ارادت و اخلاص تقديم باد!

 مـژده ً ديـدار

دريــغ و درد كه جانم به لـب رسيد بـيـا
ز بـــار هجــرت و غم قامتم خـميد بـيـا

 

دلـم ز غـصه بـدرد آمد و تپـيد بـه خون
و جـز نواي غــم انگيـز درد شـنيد بـيـا

 

ز انتظـار تو مژگان تكيـد و چـشم فـسرد
و خون سرشك، ز چشمان من چكيد بـيا

 

تمام شب بخدا اشك و خون ِ دل خوردم
كنـون سحر چو دامن كشان رسيد بــيـا

 

ز قتل و غارت و جنگ و ستيز منـفعـلم
پـيـام صلح و تـربناك سـرود دهــيد بيـا

 

ز بس كه فـرقت و هجران نا اميدم كــرد
دگــر مــخواه ازيــن بيـش نـاامـيد بــيــا

 

چنان بدرد جـدائي اسير و خـوار شـديـم
پـــرنـــدگان مـهـاجر چــو بـاز پريـد بـيـا

 

بــه جلوهً نـگــشودي دل ِ خــراب مـــرا
كنـون كه نـوبت عمــرم به سر رسيد بيا

 

بـگـور بي كــس و آواره ام نظـر افگـن
كـنون كه سبز شـدو لالـه ها دمــيد بـيــا

 

خـدا دهــد بـتو (زرغـون) مـژده ً ديــدار
هـواي دلكش ميـهن دهـد نــويــد بــيـــا

الحاج محمد ابراهيم زرغون

/ 0 نظر / 16 بازدید