اي مظهر جلوه ً خدائي  

اي نـــــو گـــل بـــاغ آشــنــائـــي                     اي راحت جــان  کيميائي

 

عــشــقــت ســبـب مـقــام مـن شد                 پـا نـه قـدمــــي بـه چـشـم مـائـی

 

از مـــن تـــو چـــرا كـنـاره كــردي                سـوخــتـم چـو بـه بـسـتـر جدائی

 

يــكــبــار نـظــري بـه حال مـن كـن               اي مــظـهــر جــلــوه ً خـــدائـــی

 

نــــور تــو بــديـده و بـــدل جـــــان                چـشـمـم شـده كـور و نـابـيـنـائـی

 

آئــيــنــه ً دل صـــفـــا ز رويـــــت                 گــــرديـــد مـــكــدر ار نــيــائــی

 

عــشقـت ز جـفــا بـــمــن خـبـر داد                خــوبــان چـــو نـكــرد بــيـوفـائـی

 

نـــاصــح اگــرم دهـي چــو پـنـــدي                هـرگـز نـكــنــد اثـــر بـــه جـــائـی

 

بـــيـهـوده مـگـو تـو پـنـد و انــدرز                عـشـق اسـت نـه مـحـبـتـم ريـائـي

 

رو كـــن بــخــدا دهــــد بــتــو بـــاز                آن نـــــو گـــل بـــاغ آشــنـــائـــی

 

زرغون تو كجا و اين چه حال است

ســـوزد دل مـن بــه بــيــنـــوائــي

    الحاج محمد ابراهيم زرغون

 

 

/ 5 نظر / 14 بازدید
Rahela Yar

درود وسلام به شماگرانقدر محترم محمد ابراهيم زرغون! شرمنده همه محبت های شما وعزیزانم فروزان جان وآسیه جان هستم که نتوانسته ام به وقت وزمان به جواب بپردازم. سال نو رابرای تان سال باصحت آرامی وسرافرازی آرزو می کنم.

Mehrangez Sahel

سلام برای عموم فاميل محترم زرغون / خيلی زيبابود . فروز وآسيه را بوسه ها ميفرستم . شادمان باشيد /

zinat

پدربزرگوارم سلام / خدا را شكركه دريچه را باز كرديد. تا بتوانم درپاي هرشعرتان پيامی بنويسم تا سلامی را بهانه شود. هرچند احوال تان را ازفروزم هميشه پرسان می كنم وجويايی احوالی شمس عزيز، آسيه جان نازم( كه كاملا ازانلاين فراركرده است) وهمه استم وكم وبيش خبردارم اما با اين همه گوشه گيری شما دلگيرم می سازد . سرود های زيبای تان را دوست دارم وخواننده ای هميشه گی آن استم. گاهی هم كه فروزان جانم را هيچ جا نمی يابم به شمس فروزان می آيم تا باشد اگرعطر نازنين خواهرم ازاينجا به مشامم برسد . / با محبت / زينت شما

janaan

سلام بزرگوارم . داشته های شما خيلی زيباست. مو فق باشيد

محمد ادریس بقایی قطره

با عرض سلام و ادب خدمت اديب و شاعر چيره دست کشور جناب زرغون صاحب! اميدوارم با جمله اعضای فاميل لباس عافيت را بر تن داشته و دور از گزند روزگار باشيد. محترم ناگفته نماند اشعار زيبای شما که چشمه سينه صفا جاريست زيبا بود و در اين اواخر زيبا تر شده است بنده هميش از صفحه شما ديدن ميکنم که هم لذت و هم بهره ميبرم در اخير با تجديد سلام و احترامات خود از عالم دوری ديده ها و نزديکی قلب ها وداع ميگويم خدا حافظ