بـنــام خــداي رب الجليل (ج)

مخمس بر غزل لسـان الغـيب حافظ شيرازي 

بـه هـجـران مـبتــلا كـــردي جـفـاي خــار بــاليــنــم 


 زدي نـقـــش مـحــبـت بــر در و ديــوار گلـچــيــنــم


بـرفـت هـوش از سـرم كـز عـشـق تـو بـر بـاد آئـينـم 

 
بــه مـژگـان سـيـه كــردي هـزاران رخـنـه در ديـنـــم


بـيــا كـز چــشـم بـيـمـارت هــزاران درد بـرچـينـم

مرا در امتـحان عــشـق و دوســتي در مــسيـربــاد 

 
 رهـا كـــردي و خــار و زار در دام چــنيـن صــيــاد

سـياهـي نـامـه هـا كـردي رقـم از مـكـتبـي انــشــاد 

 
الا اي هـمنـشـيـن دل كــه يـارانـت بـرفــت از يــاد

مـرا روزي مــبـاد آنـدم كـه بـي يـاد تــو بـنـشـيـنـم 

تـمــنا هـاي شــريــن از لـبـانــت مـــوج زد بــيـــداد 


بـه سيـنه درد مـي جــوشـد دلــم نـاشـاد در نــاشــاد

به طـعنـه هـر كسـي گـويـد زعــشـق تـو مـباركـبـــاد  


جهان پـير است و بي بنياد ازاين فرهـاد كش فـرياد

كه كرد افـسـون و نـيـرنـگـش مـلول از جـان شـيريـنم

ز مشك زلف پـيچـانـت بـخـود پـيچــيــده اســت كـاكــل 


چو باغ سرخ و سـبـزي را نـشان دادي بـه ســـوز دل

نـتــرســيـــدي ز آه دردمـــنـدانِ چـــــو پـــا درگـــــل


ز تـاب آتــش دوري شـدم غــرق عـــرق چـون گُــل

بــيـار اي بـاد شـبگـيـري نـسـيـمـي زان عـرق چــيـنـم 

ز سوز عـشق جامـي در سـرم چـون شـورعــراقـــي 

 
سـلـيمـان جـهـان بـودن نـخــواهـد بـود چـون بـاقـي 

 
ميان جمله خوبان چون تو در حسن و جمـال تـاقــي

 
جـهـان فـانـي و بــاقـي فـــداي شــاهــد و ســاقـــی

كه سـلـطــاني عــالـم را طـفـيـل عـشــق مـي بـيــنـم

غـبار مــن ز جـا رقــصـد اگـر آئـي بـخــاكـــم دوســـت 


شميم گيسوان، عطرِ تنت خوشبوست چون خوشبوست

مـزار مـن كـني رخـشان اگـر بـيـش و كـمـم نـيـكوسـت


اگـر بـجـاي  مـن غـيـري گـزنـيـد دوسـت حاكـم اوسـت

حـرامـم بـاد اگـر مــن جــان بـجـاي دوسـت بگــزيــنــم

جـلال و حـشـمـت و شـاهـي بـبـيـنـم روز رستـاخـيـــز 

 
بـرم عـرض و نـيـازي ، بـارگـاهـش قـلب مـا خونريـز

خـيـالـش را بـه سـر دارم دو چـشـمـم اشك را لـبـريـز 

 
صــباح الـخـيـر زد بـلـبـل كـجـائـي سـاقـيـا بـرخـيـــز

كـه غـوغــا مـيـكـنــد در ســر خـيـال خـواب دوشــيـنــم

بــه جـنـت كـي دهـــم يــك ذره نـــور تـو نـــورالـعـيــن 


 زنـم طـعنـه بـه شـيـخ و شـاب دارم آنـكـه شورالـعـيـن

خـدا را مـيـكـنـم سـجـده بـه تو اي كــوه تـــورالعــيــن 


 شب رحـلت هـم از بـستـر روم تـا قـصـر حـورالـعيـن

اگـر در وقــت جــان دادن تــو بـاشــي شـمــع بــالـيـنــم

بـدان زرغــون كـه گـردون را هـمـه نيستي وبي بـنـياد


بــوقــــت مــردنــم ايـــن آرزو هــرگــز نــرفـت از يــاد

ايــا حـافـظ شـــدم از هـــركــلام روح بـخـشــت شـــاد  

 
حـديـث آرزومـنـدي كــه در ايــن نـامــه ثـبـت افــتــاد

هــمـانـا بـي غـلــط بـاشـــد كــه حـافـــظ داد تـلــقيــنــم

الحاج محمد ابراهيم زرغون
حمل ۱۳۸۵

/ 12 نظر / 22 بازدید
نمایش نظرات قبلی
ظريفی

سلام! چه خوش است صوت قرآن زتو دلرباشنيدن بر خت نظاره کردن سخن خدا شنیدن در آرزوی چنین روزی که از نزدیک دستان گرم شما را بفشارم واخلاصم را در گرمی نگاه تان تقدیم حضور بدارم. گذارش دوستان همایش زبان را در کشور دنمارک که با تلاوت کلام پاک آغاز گربوده اید و گرد هم آیی یاران همدل و یک زبان در آن محفل از دوستان شنیدم وبر خویشتن بالیدم که ما هم انسانیم ودر خور قدر. روی همین ملحوظ بدین پیام سر کشیدم و: مخمس را چه خوش گفتی بیاد حافظ شیراز زمبدا‌تا به آخرخواندمش با عشق وسوز وساز تنت سالم روانت خوش تویی با دوستان همراز مبا دا سایه ات کم از سر ما ای عزیز ناز خوشم که دوستان را در فرا راه تو میبینم. التماس دعا دارم دوست عزیز ممنون شما که در قطار دوستانم حسابیده اید. حضرت ظریفی از فنلاند

قيس

سلام به حضرت دوست . در مورد شناخت وهابيت بروزم .

مهرانگيزساحل

پدر گران ارج وخوشنوايم باسلام وارادت سلامتی وسعادت برای سما وهمه فاميل گرامی آرزو ميبرم . مخمس خيلی موزون و دلنشين بود . شماهميشه زنده وسلامت باشيد تااز داشته های ذهنی تان کيف کرده و لذت ببريم . بامحبت .

هارون راعون

سلام های صميمی نثار ماما جان! اميد با همه اعضای خانوادهء گرامی در لباس عافيت بسر بريد. روی شمس الدين جان را ببوسيد.

زينت

بـه هـجـران مـبتــلا كـــردي جـفـاي خــار بــاليــنــم زدي نـقـــش مـحــبـت بــر در و ديــوار گلـچــيــنــم

زينت

froz salam! omid khob bashi اگـر بـجـاي مـن غـيـري گـزنـيـد دوسـت حاكـم اوسـت حـرامـم بـاد اگـر مــن جــان بـجـاي دوسـت بگــزيــنــم

ظريفی

باسلامی دوباره! محتاج دعایم که سایهء شما از سر ماکم مباد حاجی صاحب محترم. آنگاهیکه استاد فقید دانشمند آگاه متصوف عرفان واندیشه رازق فانی شاعر آگاه وطن در دیار غربت جهان را وداع گفت در وبلاکم صرف تصویرش را گذاشته بودم که توان گفتارم نبود وپیام شمارا دیر تر متوجه شدم حال که سرودهء در نبود استاد را زق فانی گذاشتم جناب شمارا به خوانش آن فرا می خوانم شما صحت وسلامت باشید عرض حرمت.

جاغوری

حمدو سپاس آن خدای را که جهان را دا نشکده ساخت تا انسانها بتوانند با رموز مختلف با هم دیگر تبادله افکار نمايند . سلام به دوست فر يهخته چهره درخشان و تابناک وطن حضرت ( زرغون ) صاحب . آری ! پيام تان را مرور نمودم وشعر که واقعا به روح وروان آدمی طراوت ميبخشید خواندم . در ضمیرم با خود نهیب میزدم چرا آن خادمان و آمیران و حکمرانان وقت زخم دلهای مردم مارا التیام نبخشید ؟( بئ ذنب قتلت ) با کدامین گناه کشته شد . این تو هستی که از قطب شمال این کره نیلگون خاکی زمين به ندای اين حقير که از سالهای سال بودنم در ملک آبایی و اجدادی ام جرم شمرده میشد لبیک گفتی . من حیث یک پدر چنان متواضع حلیم و بردبار با من وامثال من تو صیه خواندن (شعر جالب ) تان را نمو دید . جهان سپاس از شما !

عزيزه عنايت

سلام خدمت استاد گرامی شاعــــــرو صــو فی وارسته حاجی صا حب زرغون تقديم میدارم ! در گذشت رازق فا نی شا عر نامور و محبـــوب وطن یک ضا یعهء بزرگ در دنیا ی فرهنـــــگ و ادبیات کشور مان بوده که با مرگ وی همــــهء فرهنگیان و عزیزانش سوگوار و ا نـــدو هگیــن گردیده اند که برای دوستدارانش فر هنگیــان و فامیل محترم وی ابراز تسلیت گفته روا نش شاد باد . فانی چه زیبا گفته است ( همه جادکان رنگ است همه رنگ مــیفروشد) (دل من به شیشه سوزد همه سنگ میفروشد) استاد محترم از محبت بی پایان شما یک جهان ممنون که مرا از یاد نبرده اید.

منير سپاس

سلام دوست عزيز و ارجمندم جناب الحاج زرغون! ممنون حضور تان در مورد مرحوم فانی شاعر شهیر مان شعرواره ای سرودم و به نشرات فرستادم بهشت برین جایش. با محبت منیر سپاس