عارض شـمـع       

بــــه گريه گريه غـزل را شبـانه مــيخــوانــــم
حــديث عشق به بـيت و ترانـــه مــيخــوانــــم

 

شمــيــم مصحــف قـــرآن و معجزات رســـول
بـــگِــــرد عارض شـمـع يگـانه مــيخــوانـــــم

 

كــــــلام روح نــــواز و نــــــواي مــــولانــــــا
بـگــوش دل چه سبك دانـه دانـه مــيخــوانـــــم

 

بـه هــر كـه عشـــق اثـر چـون كند سِــوا گـردد
چو بانگ مرغ سحر عاشــقــانـه مــيخــوانــــم

 

مرا به حور و به غـلمــان چـكــار در دو ســــرا
بـــه يُــمــن پـــرتو حسنش دوگانه مــيخــوانــــم

 

ز بــزم مـطــرب و ساقــي دلم بجوش و خـروش
چـــو مـرغ بـســمل و زار ِ زمــانه مــيخــوانــــم

 

مــرا كــه عــاشـــق حُـسـن و جـمـال يــار شـــدم
غـــزل وظــيـفه بـــود بـی بـهـانــه مــيخــوانـــــم

 

به دير و صومعه رفتن چه حاجت است (زرغون)
بـــه كــنـج ايــن قــفـس تـنـگ لانــه مــيخــوانــــم

الحـاج مُـحـمـد ابـراهـيـم زرغـون

/ 0 نظر / 20 بازدید