نــاله از غـــم ســـروده ً دارم

 

 

خــون دل اشــک دیــــده ً دارم

 

         نــاله از غـــم ســـروده ً دارم

 

سـرو بـسـتـان آرزو بـشـکست

 

        قــامـتــی خــم کـشـیــده ً دارم

 

خـون خـود را کـنـم نـثـار تــو

 

         که به عشق سر سپرده ً دارم

 

پـاره های جگر بـدامان اسـت

 

        لالــه ً ســـرخ چـنـــیــده ً دارم

 

آنچه ازجنس نقش پاست بکف

 

       گوهر در صدف خزیده ً دارم

 

فطرت مـاسـت در وجـود کـلام

 

         ســــخـن ِ نــا شــنـیـده ً دارم

 

گرچه موزون نبود چکامه ً من 

 

       نـگـهــت گــل چـکـیــده ً دارم

 

سوی گلشن نـمی رود زرغون 

 

       دل از خـــــود رمـــیــده ً دارم

/ 2 نظر / 27 بازدید