دوستان با محبت و همدل و همزبان را سلام و سعادت باد ميگويم!
مدتي را كه سعادت شرف يابی حضور شما را نداشتم پوزش ميخواهم. دو يوم را در دعوتي اشتراك داشتم كه بنام صلح و ديموكراسي در افغانستان از طرف انجمن فرهنگي وزين ســــــراج و با هماهنگي كشور صلح دوست نــاروي مقيم اسلو ترتيب و برگذار شده بود. اينك غزل گونه  تازه ی را پيشكش حضور شما عزيزان مينمايم كه رمز تقدير نام دارد.

                           رمــز تـقـديـر

در سـرم ســـوداي عـشــق و پـا بـه زنـجـيـر اســت و مــن

هـر شـــبــم از اشــك خـونـيـن نـالـه شـبگـيـر اسـت و مــن

بـي تـو اي ســــرو روانــم شـمـع خـــــــامـــوشـم كـــنـون

در مــســيـر مــوجِ طـــوفـــان فــكـر تـدبـيـر اســت و مــن

 ذره را شـــــوق طـپـيـدن در وراي نـــــــــــــور عـشـــق

چون نـظر در فيـض خورشـيـد ، ره و رهـگیر است و مـن

بــرگ پـائـيـزم مــــــــــرا در بــوسـتـان قـــــدري نــــــبـود

از بـر عـشـق هـمـنـشـيـن ، شـاه و وزيـــــر اسـت و مـــن

هـمـچـو يـــاقــوت سـرخ اشـكـم، لـعــل ِ احـمـــر زخــم دل

در نـــظــر نـقـش رخ  تـو ، قــــاب تـصـويـر اسـت و مـــن

لا لـــــــــــه ي سـاغــــر بدسـتـم در كـــجـا گـيـرم قـــرار؟

از فـــــراق و هــجـر مـيـهـن شــــام دلـگـيـر اســت و مـــن

مــيــطـپـد (زرغـــــون ) دل تـو ، بــهــر صـلــح كـشــورت

نـقـش مـسـتـوري و مـسـتـور، رمـــز تـقـديـر اســت و مــن

                  الحاج محمد ابراهيم زرغون

/ 0 نظر / 20 بازدید