ابرانتحار

 

آن دل متاع عرضه بازار ناز کیست

رقا ص نغمه های شرر بار ساز کیست

با هر نفس جلوه افکار غیر را

در پرده های صوت کریه جانگداز کیست

جان هزار بیکس و مظلوم را بخاک

غلتیده و طپیده بخون ایازکیست

در هر نوای تیره و شوم ابر انتحار

باران غم ز ساز غم انگیز راز کیست 

از غیر بال و پرزده بر جسم فاسدش

چون در فضای صاف حریمم جهاز کیست

سبز و خرم به عرصه گیتی وطن شود

زرغون بگو ز خون شهیدی اعجاز کیست

/ 0 نظر / 33 بازدید