Eidlogo.jpg

دوستان همدل و همزبانانم را سلامِ  مملو از ارادت و اخلاص تقديم باد!
اميدوارم كه ايام خجسته و پُربركت رمضان المبارك را توًام با طاعات و عبادات و رسيدن به هداف عالي اسلامي و انساني كه همانا رضايت پروردگار بي چون(ج) ميباشد ، سپري و بر وفق مراد بوده باشد. همچنان حلول عيد سعيد فطر را به كافهً مسلمـانـــان جهان، خاصه به ملت متدين و ذلت كشيده، آواره و مقيمي افغانستان تبريك و تهنيت عـــرض نموده، رفاه ، آرامي و آبادي ميهن عزيز و ملت ديانت شعار و با وقار افغانستان را از قادر منان(ج) استدعا نموده، عيد خوش و با سعادت براي همه آرزو ميكنم.

دوستان همدل و همزبان و هموطنانم را عرض سلام و ارادت دارم!

قصيده گونهً (ناخوانده مهمان ) را تحت عنوان (سـلـم و صـلـح بَــود ضـامـن خـوشـبـخـتـي خـلــق) در كنفرانس صلح و دموكراسي در افغانستان كه بتاريخ دهم اگست سال جاري در اسلو مركز ناروي برگذار شده بود سروده و بخوانش گرفته بودم. اكنون پيشكش حضور شما مينمايم.البته اين سروده انعكاس دهندهً شمهً از درد ها و رنج ها و شكنجه هاي زندان و نابساماني هاي دوران تجاوز قشون سرخ اتحاد شوروي سابق و جنايات يك تعداد مسلمان نما ها و طالب نما ها و بلآخره غربت و دربدري ،هجران و آوارگي مي باشد. اميد است مورد توجه قرارگيرد.

(سـلـم و صـلـح بَــود ضـامـن خـوشـبـخـتـي خـلــق)
 
هــان! چــه انــگــيـــزهً شــد بــا عــث ويــرانـي مـا
غـــربــت و خــانــه بــدوشـــي و عـقـــب مـانـي مـا
 
 گــر تـرا عـقـل و خــرد يـار بـــود نـيـك انــــديــــش
از چـه بـدبـخـت شـديــم خـــوارو پـريــشـــانـي مـــا
 
 چـون تـعـــــدي و تـجـاوز كـه بـمـا تـحـمـيـل شـــد
 سـبـبـي نـيـست بـه جـز ايــن كـه ســـبـب دانــي ما
 
 لـشـكـر غـول صـفـتـي را سـروســامـانـه اي بـــود
 بـس جـفـا ظــلـم نـمـود بـي ســـروســــامـانـي مــا
 
 دودهــه جـنگ و سـتـيـز قـتـل و شهادت كي نمــود؟
 وطـن ام غــرقـه اي خــون گـشـــت زنـادانـي مــــا
 
 مـا نــخـواسـتـــيـم كــه مـهــمـان شـود نـا خـوانـــده
 مـاتـم و درد بـجـز تـحفـه نـــدارد بـه مـــهـمـانـي ما
 
 ده مـلـيـون مـيــن فـراشـــيـد بـه هـنــگـام خـــروج
 ايـن عـطـا بــود ز شــيـطــان بـه مـيـــزبـانـي مـــا

 مـار آســتـيــن بـــود آنـكـــه فـــــروشـــد وطـــنـش
 چــو بـــزهـرخــــنـد بـزد نـيــش بــه پــيشــانـي مـا
 
هــر كـجـا ديـــد مـسـلـــمـان ورا اشـــرار خـــوانـــد
چـــون مـســـلـمـان نــدانــــسـت مـسـلـــمـانـي مــــا
 
خـوبـرويــــان چـو مـنــــش بـود بـخـدمـت زنـــــدان
 زيـر شــــلاق سـپـــرد جـــــــــان بـه آســـانـي مـــا
 
هـان! كـجـا بـود زلـيـخـا كــــــه بـحـق نـالـــه كـــنــد
چـــــو بـدادســـــت بـگـرگ يــوسـف كـنـعـانـي مـــا
 
انـقـــلاب آنـكـه شـــگـوفـان كـــنــد مـيــهـن خــــود
چـــون دگـــر نـنــــگ بــٌـود نـام شـكـوفـانــي مـــــا
 
پـاسـبـان خـفـت بـخـواب چــونـكـه مـــشــــاور دارد
 نـنـگ و نـامــوس وطــن مــٌـرد ز پـا ســبـانـي مــا
 
قـــدح هـا پُــــر شـده از خـــون شـهـــيـدان وطـــن
كـفــن و خـــانــه چــو گـلــگـون ز بـيـجـانـي مــــا
 
حـيـف و صـد حـيـف بهـاي نگـرفـت خـون شـهيـد
چـون ديـگـر ســودي نــــدارد پـشـيـمـــانــي مـــــا
 
صــلــح هـرگـز بـه فــــراچــنـگ نـيـايـــد يــــاران
نــه عـدالـت چـو قـــضــاوت نــــه ايـمـانـي مــــا
 
حـرف بـيـجـاسـت از آن دمـوكـراسـي بــه يـقـيـــن
تـابـكـي سـاكـت و بـيـجـان و خـمــوشـــانــي مـــا

نا خــدا كـفـر بـــورزيـد و بـگــفـت نـيســـت خـــدا
غـــرق دريــاي خـجــل شـــد ز كـــشــتـبـانــي مـا

گـفـت نـگـرديــم چـو بـرگـشـت بـمـا آئـيـن نـيــسـت
سـخـت بـرگــشـت و بــسـر خـورد ز حـيــراني مـا

مــن كـه افـغـــــانـم و اســـــلام مــرا آئـيـن اســـت
زآن كـــبــارت چـــو بــود نـنــگ ز افـغــانــي مـا

مـــشــت خـاكـيـم نـــــمـود احــسن تــقـويــم ايــــزد
آسـمـان سـخـت گـريـســت زان هــمه طغـيـانـي مـا
 
سـاقي و مـغــبـچـه و مطـرب و سـاغـر بـشـكــسـت
نـا شـكـن سـخـت شـكـسـت شـيـشـه ز پـاشـاني مــا
 
شـكـر ايـزد كـه شـكـسـتـنـد و گـسـسـتـنـد ز هــــــم
چـــون نــه پـيـونـد كـنـد خــالـق يـــزدانـي مـــــــا

سـلـم و صـلـح بَــود ضـامـن خـوشـبـخـتـي خــلـــق
ظــلـمـت و جـهـل و سـيـاه مـحـو بـه دورانـي مـــا
 
رمــز ويــرانـه بــــه آبـاد مـگـو چــون (زرغـــون)
پـــــرده داري بـــكــــن آن راز ز زنــــدانـــي مــــا

            الحاج محمد ابراهيم زرغون


 

/ 28 نظر / 16 بازدید
نمایش نظرات قبلی
عنبرين

محترم زرغون گرامی با حرمت و سلام ! عيد مبارک تان باد و عبادت تان قبول درگاه حق ! / عنبرين /

روحي

برادر ِ والا مرتبتم جناب حاجی صاحب ِ مبارک ! بعد از عرض سلام و امتنان از خوردنوازیهایتان ، ایام شریف عید را خدمت جناب شما و اهل ِ بیت نجیب تان ، تبریک و تهنیت عرض نموده ، از خداوند ِ ازل و ابد جل شانه خواهانم که حیات عزیز تان را میان ِ قوسین ِ حمایت ذاتش نگهدارد / با ارادت / روحی

هرات آنلاین

امروز هرات ميگريد..چرا؟...زنی از زنانی که مردانه ميزيست//////قلبها پير و ترکخورده نه در قاموس لبهاشان تبسم نقش ميبندد نه حتی قطره اشکی ميزند از خشکرود چشمشان بيرون خداوندا! ندانم ميرسد فرياد بی آوای شان تا ابر تا گرودن؟ صدای گامهای سبز باران است! //////////////دوستان عزيز امروز يکشنبه در چهارمين روز از عيد سعيد فطر خواهر ناديا انجمن شاعر جوان اهل هرات از اين دنيا وداع نمود. برای خواندن متن کامل خبر به سايت هرات آنلاين مراجعه کنيد.////////

Baharra

Padar jan aziz wa hama famil mohtaram salam, omaid shuma azizanem sehat wa salamat bashen. ma ta hal khob wa bar chand waqt ba kabul jan astam. kar ha wa masrofeyat ha besar wa sharayat internet wa telephone barayam kamtar ast. omaid az frozan jan wa asiya jan azizem email dashta bashom... qurban hama tan... Tabasum

idrees qhatra

عرض سلام و ادب خدمت زرغون صاحب تقديم ميدارم اميد وارم صحت مند بوده باشيد. عيد سعيد اضحی را نيز به شما تبريک ميگويم . زرغون صاحب از شعر زيبای صفحه شما باز هم لذت بردم . و اندکی بعدش با خواندن پيام شعر وقت شما که در وصف مسعود بزرگ بود متاسر شدم . زيرا اينکه مسعود عزيز به همه جهانيان معلوم بود به همه مسلمان و کافر ولی اين آغای داود نا دانسته کلمات رکيک در صفحه پيام ها به شما نوشته است . از خدا وند برايش توفيق ميخواهم که کينه و کدورت از دلش دور شود . زرغون صاحب ازين گونه صحبت گذشته از يادم رفته بود استاد وجودی نيز سلام به شما و به ديگر ياران همدل که از طريق من و ديگر ان ارتباط با وجودی صاحب داشتند و دارند فرستادند و يک عيد خوشی را به شما و ديگر ان ارزو کردند. در اخير پرگويی نکرده از عالم دوری با شما وداع ميگويم والسلام مخصل شما ادريس بقايی

Np

سلام ! ستم که در جامعه بر زنان روا ميدارند گوشه از درد دل ها...

الحاج محمد ابراهيم زرغون

دوستان عزيز و مهربان سلام بر شما! از تشريف آوري تك تك شما اظهار شكران نموده محبت هاي شما را انشاالله كه به ديدهً قدر خواهم نگريست. هميشه در حفظ خداي عزوجل(ج) باشيد. والسلام

داوود دریاباری

سلام الحاج بزرگوار. / صد نامه نوشتم جواب ننوشتی / اين هم که جوابی ننوشی جوابست.!

Rahela Yar

باسلام وصميمت فراوان برمحترم محمدابراهيم زرغون! فروزان جان وآسيه جان مهربان! دیریست به خانه ام سرنزده اید،منتظرحضورتان می مانم. شاد وسرافرازباشید.

Saber

سلام خدمت حاجی صاحب. صفحه پيامها در قسمت غزل جديد (آرزو) تان غير فعال است. بنا بر اين حقير اينجا نوشتم. غزل زيبا و حقيقت بياني است.