هشتاد وپنجمين سالروز استرداد استقلال كشورآزاد منش را به عموم هموطنان عزيز تبريك و تهنيت عرض نموده ، از خداوند بزرگ "ج"  صلح ، خوشبختي و سربلندي كشور عزيز ما افغانستان و ملت افغان را آرزومندم .
اينك سروده ي آزادي را حضور شما دوستان  و همزبانان عزيز تقديم ميدارم.       


                          آزادي

نــهـــان در ســيــنــه دارم حـســرت دنــــيــاي آزادي
چــنــان مــردانـه ريــزم خــون خـود در پــــاي آزادي
 
 
مـپـرس ازنـام و نـنگ من، جـنـونٍ عـشـق رنـــگ مـن
مــنـم عــاشـق بــرنـگ و  بــوي آن سـهــبــاي آزادي
 
 
تــو بـشـنـو هـمـوطـن گـويـم ثـبـات و عــزمِ مـردان را
بـــلـــنـــد از هـــمـتــت ســرو ِ ســهـي بــــالاي آزادي
 
 
تــجــاوز بــر حــريــم پــاك مــا كـردنـد انـگــلــيـس هـا
چـنـان خــوردنــد مــشــت مــحــكـم از مـــولاي ازادي
 
 
ســرت بــارد بـسـان ابـر نـيـسـان دُر  ِقـــیـــمــت دار
مـــريـــزان آبـــروي خــود بــبــيـــن فـــــرداي آزادي
 
 
ســكـنــدرهــا بـخــاك تــو شــدنـد حـيـران و افـــسـرده
تــو چــون فــرزنــد افــغــانـي عــلـم بــنــمـــاي آزادي
 
 
قــشــون احـمـر ظــلــم و ســتــم بـــگسسـت از بــنــيـاد
ز دســت لــشــكـر حـق بــيــن بــرهـــنـــه پــاي آزادي
 
 
كـنـون نـوبـت بـه پـاكـسـتـان رسـيـد، اين بـازيـگر صحنه
رسـان بــر گــوش عــاــم نــعــــرهً هـــي هــــاي آزادي
 
 
شـــكـن نــظــمِ نــظــامــيــگــر بــزورِ قــــوت و بـــازو
اســـارت نــنـــگ بـــاشـــد بـهــر اســتــغــــنــاي آزادي
 
 
ز بـــهــر حـفـظ اسـتـقـلال وشـــان و شــوكــت افــغـان
بـــه بـــركــن  جــامــــهً رزمــنــده بـــر ديــبـــاي آزادي
 
 
نـــفـس در سـيـنـه مـيـسـوزد ز بـهـر صــلـح واسـتـقـلال
بــــآتــش ســوز دشــمـــن را نـــگـون درپــــــاي آزادي
 
 
لـــــبـــاس لالـــه گــون در بـــر شــهـيـدانِ وطــن احـيـا ً
تـــلافـــي صــد جــفــا سـازنــد بـــا خــون هـــاي آزادي
 
 
بـــشــد هــشــتــاد و پنج ســال جــنبش آزادِ افـــغـانــــي
زخـون رنـگــيــن چـــو بـــرگِ گــل بـود سـيـمـاي آزادي
 
 
نـــشـــانِ ســـر بــلــنــدي اســت چـــون آزادي مــلــت
شــــرف را افـــتــخــاراتــيــســت درمعنـــــــاي آزادي
 
 
عـــلاج زخــــمِ دل را اهـــل ســـــوز و درد مــــيـــدانــد
دعــــا و درسِ صـــبـــحِ تــــو گـــره بــگــشــــاي آزادي
 
 
بــيــفــشــان دانـهً وحـــدت تـــو زرغــون در ره كــشــور
مـــــي وحـــدت شـــراب عـــشـــق در مـــيـــنـــاي آزادي
 
 
                الحاج مُحمد ابراهيم زرغون

 

/ 0 نظر / 14 بازدید