عيــــد سعيـــــد اضحي را از صميم قلــب به شما دوستــان عـزيز و هموطنـان گرانقدر وعموم مسلمـانـان تبريك و تهنيــت عـرض مينمـايم!

عـــيد است دلم بهر وطن ميسوزد
در سوز و نواي خويشتن ميسوزد
در غربت و تنهائي و هجران آتش
در ناز و هواي سيم و تن ميسوزم

عــيد اســت دلم نغمه سرائي دارد
شــوق چـمــن و ديده گشائي دارد
تـــنهـايم و آواره و اين عيد سعيد
صــبرم به ثـــمر جلوه نمائي دارد

 

شـب عيد است جان مــن بـرايــت هديه هــا اينــجا

شـب عيد است جان مــن بـرايــت هديه هــا اينــجا
بيــا از خــون ما كـــن دست و پاي خود حـنا اينجا

بــه قربانــي اگر بــردند اســـماعيل و مــن قـــربان
به چشمانم نهيد ســـرمه كه چشمان است حيا اينجا

بدور كعبه چـون گــردي حـريم كعــبه خــواهــي شد
حقــيقــــت جســتجو ميكــن درون دل خـــدا اينـــجا

به شيطان سنگ خواهي زد به نفس خود بزن ايـدل
لعيـــن بــر كبر خـــود لعنت بـكن چون كبريا اينــجا

گـــرت گنج و صفا خواهي بشوئيد چهره از ايمــان
طهيــرو پـــاك و نـــوراني بجوئيـــد از صفا اينــجا

تو گر خـــواهي شِفـــاي جمله بيـــماران در عـــالم
شـــفا اينــجا رضــا اينجا خـدا ايــــنجا دوا اينــجا

باين دل خانه كرده چون بنـا كـــرده بدســــت خــود
جـــنيدو بـــايـزيد اينــجا  عــــلاج و دار ما ايـــنجا

باشـك چشـم و خـون دل نويسم اين غزل (زرغون)
خدا بــخشد صـــحت شمــس مرا از صـد بـلا اينجا

الحـاج مُـحـمـد ابـراهـيـم زرغـون

/ 0 نظر / 15 بازدید